فشارهای ساختاری و برسازی هویت جنسیتی زنان در فیلم‏ های سینمایی دهه‏ 1370 شمسی (موردهای مطالعه: روزی که زن شدم، عروس آتش، دو زن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، گیلان، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف مطالعه‏ رابطه‏ فشارهای ساختاری و سنخ برسازی شده‏ هویت جنسیتی زنان در دهه‏ 1370 شمسی انجام شد. از آنجا که پژوهش‏ گر بر آن است که شرایط اجتماعی موجود در شکل‏ گیری هویت جنسیتی در جامعه نقش موثری ایفا می‏ کند، دهه‏ 70 به دلیل تغییرات سیاست فرهنگی که منطبق بر نظریه‏ پارسنز بود و کنش‏ های فردی در قالب الگوهای فرهنگی را برای توسعه تشویق می‏ کرد، انتخاب شد و فیلم‏ های سینماییِ این دوره که فشارهای ساختاری در زندگی زنان به عنوان یکی از موضوعات محوری انتخاب شده بود، در جامعه‏ نمونه قرار گرفتند. تحلیل گفتمان نیز برای تحلیل داده‏ ها انتخاب شد. نتایج نشان داد که فیلم ‏های سینمایی بازتاب دهنده‏ واقعیت اجتماعی موجود بودند و با برخورداری از ویژگی‏ های تحصیل، هدف‏ مندی، مبارزه، کنش‏ گری و کنش‏ های اعتراضی دست به برسازی هویت زن مدرن معترض زدند که الگوی زنان در این دهه به شمار می‏ رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural pressures and promotion of women's gender identity in cinematic films of the 1990s (Study Type: The Day I Became a Woman, Fire Bride, Two Women)

نویسنده [English]

  • Ashraf-o-sadat Peyro Naziri
Assistant Professor of Social Sciences, Farhangian University, Guilan, Iran
چکیده [English]

Abstract: This study was conducted to study the relationship between the structural pressures and the gendered gender identity of women in the 1990s. Since the researcher believes that the social conditions involved in the formation of gender identity in society play a significant role, in the 90s, due to changes in cultural politics that were consistent with Parsons theory and individual actions was encouraged in the form of cultural patterns for development, and the cinematic films of this era, in which structural pressures in women's lives were selected as one of the core themes, were sampled in the community. Discourse analysis was also selected for data analysis. The results showed that cinematic films reflect the existing social reality and protested with the characteristics of education, goal, struggle, action, and protest actions to promote the identity of a modern woman, which is the pattern of women, it was in this decade.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "gender identity"
  • "structural pressures"
  • "discourse analysis"
  • "cultural patterns"
  • "cultural policy"