مطالعه جامعه شناختی رابطه میان مدیریت بدن و سرمایه جنسی زنان (مورد مطالعه: زنان متولد دهة 40 شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

موضوع مقالة حاضر،مطالعه جامعه شناختی رابطه میان مدیریت بدن و سرمایه جنسی زنانمتولد دهة 40 شهر همداناست.روش پژوهش در این تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی‌ـ‌تحلیلی بوده و برای جمع‌آوری داده­های مورد نیاز از پرسش‌نامه محقق‌ساخته در قالب طیف لیکرت استفاده شده است.جامعه آماری تحقیق نیز شامل تمامی زنانمتولد دهة 60 درهمدان می­باشد که در زمان انجام تحقیق (­شهریور، 1394) در این شهر سکونت داشته­اند. حجم نمونهبر اساس فرمول کوکران400 نفربرآورد گردیده،و شیوه­ی نمونه گیری هم خوشه­ای چند مرحله­ای بوده است.چارچوب نظری استفاده‌شده در این مقاله، نظریة سرمایه جنسی کاترین حکیم می­باشد. برای سنجش پایایی ابزار پژوهش نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان ضریب آن برای ابعاد مدیریت بدن (9/.) و برای ابعاد سرمایه جنسی (92/.) بوده است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق پرسش‌نامه‌ بعد از کدگذاری با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS­مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد میانگین میزان پرداختن به مدیریت بدن از سوی زنان جامعه مورد مطالعه برابر با (­9/1 از 5) می­باشد که رقم قابل توجهی نبوده و آمار نسبتا پائین اما قابل توجهی را به ما نشان می­دهد و در این میان بعد سر و صورت­ با میانگین (06/2 از 5) از وزن بالاتری نسبت به سایر ابعاد مدیریت بدن نزد جامعه موورد مطالعه برخوردار است.میانگین ارزش سرمایه جنسی در بین پاسخگویان برابر با (­74/2 از 5­) می­باشد که از میانگین نسبتا بالایی برخوردار می­باشد. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده آنست که متغیر مستقل سرمایه جنسی در سطح معناداری sig = 0/00و با بتای (558/0) بر میزان انجام مدیریت بدن زنان متولد دهة 40 تاثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of the relationship between body management and female sex capital (Case study: Women born in the 40th year of Hamedan city)

نویسندگان [English]

  • soheila Sadeghi fasaii 1
  • Reza Fazel 2
  • حسین رضایی
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Social Sciences, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran