رابطه میان نحوه و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با ازدواج جوانان تهرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر میزان و نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی با تأکید بر فیس بوک بر ازدواج و ملاکهای همسرگزینی جوانان دختر و پسر منطقه 6 تهران طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است.جامعه آماری 23500 نفر و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 200 نفر است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، میان میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با ملاکهای همسرگزینی جوانا ن تهرانی رابطه معناداری وجود ندارد. فرضیه ی رابطه میان نحوه استفاده از شبکه های اجتماعی با ملاکهای همسر گزینی جوانان تهرانی، به اثبات رسید.  یافته ها مبین این است که معیار ازدواج در بین دو گروه جنسی دختر و پسر متفاوت نمی باشد. نتایج نشان داد میان سن و میزان استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک رابطه قوی وجود دارد. نتایج نشان داد میان سن و نوع استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک ارتباط معنی دار وجود ندارد. همچنین میان تحصیلات و میزان استفاده از شبکه اجتماعی و میان تحصیلات و نوع استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Usages of Social Networks with Iranian (Tehran) Youth Marriage

نویسندگان [English]

  • سمیه تاجیک اسماعیلی 1
  • Majid Mogadasi 2
2 M.A graduate in Cultural planning, faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study has been designed and implemented to evaluate the effect of and how to use social networking sites with an emphasis on Facebook criteria on marriage and marriage of young girls and boys of six area of Tehran.
A survey questionnaire is self-made. The statistical society are 23500 people and sample size are200 people according to Morgan. The results of data analysis showed that, there is no significant correlation among the youth use social networking with mate-selection criteria of Iranian (Tehran) youth. The hypothesis of the relationship between the usages of social networks with mate-selection criteria of Iranian (Tehran) youth was confirmed. Our findings showed that there is no difference in marriage criteria between male and female.
The results showed that there is a strong relationship between age and the use of social networking Facebook. The results showed that there is no significant correlation between age and the use of social networking Facebook

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • Internet
  • Facebook
  • Cyberspace
  • marriage