بررسی تأثیر امنیت حق مسکن بر کیفیت زندگی روزمره‌ی ساکنان محدوده‌ی اوزون‌تپه بومهن: یک بازاندیشی انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آمارهای اجتماعی - مرکز آمار ایران

2 استاد دانشگاه الزهرا

چکیده

به موازات رشد ابرشهرها، فقر شهری در کشورهای جهان سوم افزایش‌یافته. تامین حق سکونت در سکونت‌گاه‌های غیررسمی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود محیط زندگی فقرا باشد و در صورت تأمین حق سکونت و منابع لازم آنان قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقاء بخشند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر امنیت حق مسکن بر کیفیت زندگی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی است .
تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی است و از روش پیمایشی و اسنادی برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش نمونه موردی اوزون تپه می‌باشد که بر اساس سرشماری سال 90 جمعیت جمعیتی بالغ بر ۵۰۰۰ نفر می‌رسد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۴۸ نفر به‌دست آمد و به‌منظور دسترسی به جامعه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع‌آوری تحقیق پرسشنامه است که از اعتبار صوری برخوردار است و میزان پایایی آن نیز 0.76 است. برای تبیین یافته‌ها از آزمون رگرسیون و همبستگی استفاده شده است.
طبق آزمون‌های آماری بین تأمین حق سکونت و همه‌ی ابعاد کیفیت زندگی رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که تأمین حق سکونت تنها در یک بعد یعنی بعد ادراکی توانسته تاثیر چشم‌گیری را در وضعیت این قشر ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the effects of housing rights on the quality of daily life in ozoon tapeh

نویسندگان [English]

  • Samad Ehsani 1
  • Mohammad Taghi Shyikhi 2
1 Social Statistics Expert - Statistical Center Of Iran
2 Professor at Al-Zahra University
چکیده [English]

As megacities grow, urban poverty would increase in the Third World countries.
Providing the rights to reside in informal settlements can help the poor population improve their living environments, and if the residence rights and resources are secured and supplied for them, they will be able to upgrade their housing and living conditions. The purpose of this study is to investigate the effects of housing security on the quality of life in informal settlements.

This research is Descriptive-analytical based research. Surveying and Documentary method was adopted to collect the data.
The statistical population in Ozoon Tappeh, based on 2011census data, reaches 5,000 people.The sample size using Cochran''s formula was obtained 248 people. A simple random sampling method was applied to access the statistical population. The data collection tool was a designed questionnaire with a stability of 0.76 percent. To explain the findings, regression and correlation tests have been used.
According to statistical tests, there is a significant relationship between the provision of the rights of residence and all aspects of the quality of life. The findings of this research illustrated that providing housing rights only in perceptual dimensions could have a significant effect on the status of this stratum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Provision of housing rights Capture security
  • quality of life
  • Inequality
  • Irregular life
  • Ozoon Tappeh