بررسی و تبیین جامعه شناختی اعتیاد زنان در محله های فرودست شهر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسائی و تبیین جامعه شناختی اعتیاد زنان در محله های فرودست شهر اراک است.برای این منظور 5 مولفه اصلی این محله ها یعنی تراکم جمعیت،ناهمگونی جمعیت،ناهماهنگی اهداف و امکانات،ارتباط با بزهکاران و فرهنگ فقر شناسائی و تاثیر آنها بر اعتیاد زنان ساکن این محله ها مورد بررسی قرار گرفت.نمونه آماری 374 نفر است که با روش نمونه گیری 3 مرحله ای سهمیه ای،خوشه ای و تصادفی ساده از بین 14450 زن ساکن در 9 محله فرودست شهری اراک انتخاب شده اند.این پژوهش نشان داد که اعتیاد در محله های فرودست شهر اراک از سطح بالائی برخوردارند و 5 شاخص این محله ها نیز زیاد و خیلی زیاد ارزیابی شده اند.به طوری که در این پژوهش اعتیاد در محله های فرودست،با میزان تراکم و ناهمگونی جمعیت،ناهماهنگی اهداف و امکانات موجود، میزان ارتباط با افراد بزهکار و سطح فرهنگ فقر رابطه معنی دار و مستقیمی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مقدار ضریب همبستگی چندگانه مدل رگرسیونی و ضریب تعیین متغیر مصرف مواد مخدر برابر 0.970 و 0.941 است.نتایج تحلیل مسیر نشان داد که اثر عوامل تراکم محل سکونت،ناهمگونی جمعیت،ناهماهنگی امکانات و اهداف،ارتباط با بزهکاران و فرهنگ فقر بر روی اعتیاد زنان معنی دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of Women's addiction in Poor Neighborhoods in Arak (2017)

نویسندگان [English]

  • عباس خسروانی 1
  • Reza Ali Mohseni Mohseni 2
  • habib saborikhosroshahi 3
1 Ph.D student of Sociology, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Sociology, central Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran East Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify and explain the sociological aspects of women's addiction in the suburbs of the city of Arak.For this purpose, five main components of the neighborhood, namely population density, population heterogeneity, inconsistency of goals and facilities, relationship with perpetrators and the culture of poverty, and their impact on the addiction of women living in these neighborhoods have been examined.A sample of 374 people was selected through a simple random sampling method of 14,450 women living in 9 sub-urban areas of Arak.The study showed that addiction in the suburbs of the city of Arak has a high level, and 5 indicators of these neighborhoods have been highly and highly evaluated.The results of regression analysis showed that the correlation coefficient of the regression model and drug use variables were 0.970 and 0.941.The results of path analysis indicated that the effect of factors such as location density, population heterogeneity, inconsistency of facilities and goals, relationship with delinquents and poverty culture on women addiction is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Addiction
  • Women
  • Suburban Suburbs
  • urbanization
  • Poverty Culture