تحلیل ارتباط بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و اوقات فراغت با سلامت عمومی دانشجویان با تاکید بر فعالیت های ورزشی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گروه علوم اجتماعی، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تحلیل ارتباط بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و اوقات فراغت با سلامت عمومی دانشجویان با تاکید بر فعالیت های ورزشی صورت گرفت. روش تحقیق، توصیفی – همبستگی و ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه بود که با استفاده از فورمول کوکران 357 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد.برای ارزیابی ابزار پژوهش از روایی صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار pls استفاده شد..نتایج نشان داد، رابطه معنی داری بین متغیرهای عوامل اجتماعی-فرهنگی و اوقات فراغت(45/0=r)، ورزش(52/0=r)، دینداری(49/0=r)، وضعیت تأهل(70/0=r)، موسیقی(46/0=r) و استرس(30/0=r) با سلامت عمومی دانشجویان وجود دارد. نتایج رگرسیون همچنین نشان می دهد 5 متغیر ،33/0 ( عوامل اجتماعی –فرهنگی و اوقات فراغت) +29/0(دینداری) + 26/0(ورزش) + 20/0(موسیقی) + 17/0 (استرس) بر متغیر وابسته تاثیر معنی داری داشته و در مجموع 56 درصد از تغییرات متغیر وابسته (56/0=R²) را تشریح کرده اند. همچنین بر اساس تحلیل مسیر معادلات ساختاری مشاهده گردید که به طور کلی متغیر اجتماعی- فرهنگی بر متغیر سلامت عمومی با ضریب مسیر 76/0 و متغیر اوقات فراغت بر سلامت عمومی با ضریب مسیر 36/0 اثرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between socio-cultural factors and leisure time with general health of students with emphasis on sports activities (Case study: Students of Payame Noor University of Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • ali karimi 1
  • Fatemeh Afrasiabi 2
1 Faculty
2 Faculty Member of Payame Noor University, Social Sciences Department, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the relationship between socio-cultural factors and leisure time with general health of students with an emphasis on sport activities. The research method was descriptive - correlational and data collection tool was a questionnaire 357 students were selected using Formal Cochran as an accessible sample. This research was carried out using a survey method and a questionnaire. To assess the research tools, formal validity was used and for reliability of Cronbach's alpha. For data analysis, structural equation modeling was used with pls software. The results showed that there was a significant relationship between socio-cultural factors and leisure time (r = 0.45), sport (r = 0.52), religiosity (r = 0. 49), marital status (r = 0.70) ), Music (r = 0.46) and stress (r = 0.31) with general health of students. The results of regression also show that 5 variables, 0.33 (socio-cultural and leisure) (0.29 (religiosity) + 0.26 (sport) + 20.0 (music) + 0.17 (stress) The dependent variable has a significant effect and in total 56% of the variation of dependent variable (R² = 0.56) have been explained. Also, on the basis of path analysis of structural equations, it was observed that the sociocultural variable was generally influenced by the general health variable with a path coefficient of 76% and leisure time variable on general health with a path coefficient of 0.36.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "socio-cultural factors"
  • "leisure time"
  • "mental general"
  • " students"