شناخت نقش سهل گیری مذهبی در میزان گرایش دینی دانش آموزان دبیرستانی استان کرمانشاه با تأکید بر نماز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام‌آباد غرب، ایران

چکیده

تأثیر مذهب و مظاهر آن در حفظ و بقای نظام اجتماعی و نقش آن در تقویت همبستگی بین اعضای جامعه باعث شده است تا بسیاری از عالمان اجتماعی و به ویژه جامعه شناسان آن را به عنوان هسته محوری مطالعات خود قرار دهند. هدف این مطالعه شناخت نقش سهل گیری مذهبی در میزان گرایش دینی دانش آموزان دبیرستانی استان کرمانشاه با تأکید بر نماز می باشد. این مطالعه با روشی توصیفی از نوع پیمایش انجام و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه توأم با مصاحبه استفاده گردید. از روش ارزیابی اعتبار صوری با استفاده از نظر متخصصین و برای پایایی آن از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری کل دانش آموزان دبیرستان های استان کرمانشاه در سال تحصیلی 90-91 که برابر 181796 نفر بودند. داده ها حاصل استخراج پرسشنامه هایی است که توسط 400 نفر از دانش آموزان مستقر در شهر کرمانشاه تکمیل گردیده و اساس تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش حاضر قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله شاخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شده است. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می دهد که سهل گیری مذهبی به تنهایی 44 درصد از تغییرات مربوط به متغیر گرایش های دینی دانش آموزان را تبیین می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the role of religious indulgence in the religious attitude of high school students in Kermanshah province with emphasis on prayer

نویسنده [English]

  • ail moradi
Associate Professor of Sociology, Islamic Azad Abad University, Islamic Azad University, Islamabad, West, Iran
چکیده [English]

The influence of religion and its manifestations on the preservation and survival of the social system and its role in strengthening the solidarity among members of the community has led many social scientists, and in particular sociologists, to put it as the core of their studies.The purpose of this study is to identify the role of religious indulgence in the religious attitude of high school students in Kermanshah province with emphasis on prayer. This study was carried out using a descriptive survey type and a questionnaire was used to collect the data. The face validity method was used by experts and its reliability was measured using Cronbach''s alpha. The statistical population of all students of Kermanshah high schools in the academic year of 90-91 was 181796 people. The data were extracted from questionnaires completed by 400 students based in Kermanshah and based on the analysis of the findings of this study. Data analysis was done by descriptive statistics and inferential statistics. The results of multiple regression show that religious leanings alone account for 44% of variations in student''s religious tendencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Tolerance
  • Religious Attitude
  • Students