بررسی نقش خرید و فروش آراء بر مشارکت سیاسی در استان ایلام با تاکیدی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

هدف این مقاله، بررسی نقش خرید و فروش آراء بر مشارکت سیاسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان ایلام می-باشد. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری را کلیه‌ی شهروندان واجد شرایط شرکت در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستانهای حوزه شمالی استان ایلام در سال 1394 تشکیل می‌دهد. حجم جامعه 301199 نفر بوده که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری چند مرحله‏ای انتخاب شده‌اند.اطلاعات در قالب پرسشنامه محقق‌ساخته به عنوان ابزار گردآوری پس از انجام یک آزمون مقدماتی با ضریب آلفای کرونباخ 6/87 درصد جمع آوری شده است. تحلیل یافته‌ها نشان داد که بین سن، تحصیلات، شغل و محل سکونت با مشارکت سیاسی تفاوت معناداری وجود دارد. از طرفی بین جنسیت و تاهل تفاوت معناداری مشاهده نشد. میزان مشارکت سیاسی و خرید و فروش آراء از دیدگاه شهروندان استان ایلام به ترتیب 89/3 و 53/3 است که بالاتر از سطح متوسط قرار دارد. در این میان، میانگین بعد حق رأی و شرکت در انتخابات از ابعاد مشارکت سیاسی دارای بیشترین میانگین و مهمترین بعد خرید و فروش آراء، شیوه های خرید رای با میانگین 04/4 می‌باشد. همچنین یک رابطه‌ی معنادار و مستقیم بین خرید و فروش آراء و مشارکت سیاسی در استان ایلام با همبستگی 471/0 و خطای 000/0 وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که با بالا یا پایین بودن خرید و فروش آراء با میزان سهم(ضریب تعیین) 3/22 درصد، میزان مشارکت سیاسی در استان ایلام افزایش(کاهش) می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Role of Selling and Buying Votes on Political Participation in Ilam Province with Emphasis on Elections of Islamic Parliament.

نویسندگان [English]

  • fahad kamalvandi 1
  • Alieh shekarbeugi 2
  • omid ali ahmad 3
1 Islamic Azad University, central Tehran branch
2 Islamic Azad University, central Tehran branch
3 Islamic Azad University, central Tehran branch
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is the investigation of vote purchasing role on the political involvement of people in Islamic parliament election at Ilam province. the research method is the statistical population of residents that are qualified for vote at 10th period in Islamic parliament election at Ilam at the north provinces at 1394. The population was made of 301199 people; 384 people was selected based on Cochran sampling method. The data are gathered based on questionnaires. The results were calculated by the help of Cronbach alpha index after a primarily test as 87.6%. data were analyzed in a descriptive, inferential level. The data also were confirmed for research variables. Structural equation model was used for explanation of research model. the data analysis showed that there is a meaningful difference among age, education and residence for political involvement. Regression analysis showed that increase and decrease at the vote purchasing level as a 22.3% portion, will increase or decrease the political involvement at Ilam province, respectively.
Result: political involvement has affected by different factors. Vote purchasing is an important factor for victory and engaging people to voting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vote purchasing
  • political involvement
  • election
  • Ilam province