بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با چابکی سازمانی و پاسخگویی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد مغان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، پارس اباد مغان، واحد داشگاه ازاد اسلامی، پارس اباد مغان، ایران.

2 دانشجو

چکیده

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با چابکی سازمانی و پاسخگویی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد مغان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد مغان تشگیل می دادند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 120 نفر از کارکنان آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد مغان بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی سیلورا (2001)، چابکی سازمانی از پرسشنامه استاندارد جعفری مقدم (1390)، پاسخگویی سازمانی از پرسشنامه استاندارد محبوبی (1392)، استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغییره و جهت نرمالیته بودن از آزمون کولموگروف–اسمیرنف استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه معنی داری بین هوش اجتماعی با چابکی سازمان و پاسخگویی سازمان وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین سه مولفه هوش اجتماعی، مولفه مهارت های اجتماعی بیشترین تاثیر را برای چابکی و پاسخگویی سازمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between social intelligence, organizational agility and organizational accountability among the employees of Parsabad Moghan education office .

نویسندگان [English]

  • kheyrollah Sarboland 1
  • behname ebrahemyan 2
1 Department of Management, Islamic Azad University, Parsabad Moghan Branch, Parsabad Moghan, Iran.
2 s
چکیده [English]

The main purpose of the present study was; investigating the relationship between social intelligence, organizational agility and organizational accountability among the employees of Pars Abad Moghan education office. All the employees of the education office of Pars Abad Moghan were the statistical population of the study. 120 People were selected randomly as the subjects of the study. In order to collect data we used Silora (2001) standardized questionnaire for social intelligence, statistical population Jafari Moghaddam (1390) statistical population questionnaire for organizational agility and Mahboobi (1392) statistical population for organizational accountability. For data analysis we used Pearson correlation coefficient, multivariate regression analysis and Kolmogorov- Smirnov test for normalization. Results showed that there is a significant relationship between social intelligence, organizational agility and organizational accountability, and they also stated that among three components social intelligence, social skills had the most influence in organizational agility and organizational accountability.
Key Words: social intelligence, organizational accountability, organizational agility

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: social intelligence
  • organizational accountability
  • Organizational Agility