تاثیر ارزش های فرهنگی بر تعهد به اخلاق شهروندی در خانواده های ساکن در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، دانشیار.

3 عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.ی

چکیده

چکیده :
این پژوهش تاثیر ارزش های فرهنگی بر تعهد به اخلاق شهروندی را در ابعاد (عملی- نگرشی و ارزشی) در بین شهروندان 18 تا 68 سال در شهر تهران مورد مطالعه قرار داده است؛ اینکه آیا ارزش های فرهنگی (خصوصی- عمومی) در ابعاد (عملی، نگرشی، ارزشی) تعهد به اخلاق شهروندی در بین شهروندان تهرانی تاثیر دارد یا خیر سوال اصلی تحقیق حاضر است. روش این پژوهش پیمایش است و حجم نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای سهمیه ای و تصادفی به دست آمده است. جامعه آماری ، شهروندان 18 تا 68 ساله ساکن در شهر تهران می باشند. فرضیات با آزمون های اماره ای پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاکی از این است که ارزش های فرهنگی در بعد خصوصی با شاخص های دینداری، احترام به سنت و درونی شدن ارزش های سنتی با تعهد به اخلاق شهروندی در تضاد است. و ارزش های فرهنگی در بعد عمومی از قبیل صلح، نظم اجتماعی ، امنیت، صداقت، خیرخواهی، تحصیلات و سن با تعهد به اخلاق شهروندی در رابطه معناداری وجود دارد. فرضیات بر اساس نظریه های دورکیم، گیدنز و هیتر قابل تبیین است.
کلمات کلیدی: تعهد به اخلاق شهروندی، ارزش های فرهنگی، اخلاق عملی، اخلاق ارزشی، اخلاق نگرشی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Cultural Values on Commitment to Citizenship Ethics in families live in Tehran

نویسندگان [English]

  • Samira Vakilha 1
  • Seyed Yaghub Mousavi 2
  • farah torkaman 3
1 Ph.D student of Islamic Azad University branch of Tehran center
2   Faculty Member of Alzahra University, Associate Professor.
3 Faculty Member of Sociology Department, Islamic Azad University, Tehran Central Branch
چکیده [English]

Abstract:
This research studies the effect of cultural values on citizenship ethics commitment in the dimensions (practical-value and attitude) among citizens aged 18-68 in Tehran; the main question of this research refers to these question; wether cultural values in (private-public) dimensions effect on Commitment to citizenship ethics in Tehran citizens or not.
The method of this survey is survey and the sample size is obtained by random and cluster sampling. The statistical population is citizens aged 18-68 years old living in Tehran. Assumptions were analyzed using Pearson's empirical tests, regression and path analysis. The research results suggest that cultural values in the private realm are in conflict with indices of religiosity, respect for tradition, and the internalization of traditional values with commitment to citizenship ethics. And cultural values in the public domain, such as peace, social order, security, honesty, benevolence, education, and age, have a meaningful relationship with commitment to citizenship ethics. Assumptions can be explained based on Durkheim, Giddens, and Heater's theories.
Keywords: Commitment to Citizenship Ethics, Cultural Values, Practical Ethics, Value Ethics, Attitude Ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Commitment to Citizenship Ethics"
  • "Cultural Values"
  • "Practical Ethics"
  • "Value Ethics"
  • "Attitude Ethics"