مطالعه کیفی عوامل ارتکاب جرائم در فضای مجازی (تحلیل محتوای کیفی پرونده های جرائم سایبری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ارتباطات اجتماعی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فضای سایبر به اقتضای ویژگی های بی همتایی که دارد نه تنها از گزند مجرمان مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکابِ رفتارِ  مجرمانه به طمع انداخته است و مجموعه چالش هایی را برای مراجع قضایی و انتظامی که سعی در کنترل این پدیده دارند ایجاد کرده است. از این رو، کشف ماهیت و روند رشد این گونة جرائم و بررسی دلایل و پیامدهای آن ها ضروری به نظر می رسد . تحقیق حاضر در راستای نیل به هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در فضای مجازی ، با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است . جامعه آماری این پژوهش را پرونده های زندانی دار جرائم سایبری در اجرای احکام دادسرای جرائم رایانه ای تهران تشکیل می دهند که در بازه زمانی خرداد 1396، هفتاد و چهار  پرونده بود که 18 پرونده  به روش نمونه گیری با حداکثر تنوع انتخاب شد. بر اساس نتایج این مطالعه ، علل ارتکاب جرم در فضای مجازی در 5 تم اصلی (عوامل فردی و شخصیتی بزهکار ، عوامل فردی و شخصیتی بزه دیده ، عوامل اقتصادی ، عوامل اجتماعی ، عوامل مذهبی و اعتقادی) قابل طبقه بندی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative study of the causes of criminality in cyberspace (qualitative analysis of cybercrime cases)

نویسندگان [English]

  • zahra jahbin 1
  • Afsaneh Mozaffari 2
  • nooruze hashemzehi 3
  • sayeid mohammad daddaran 4
1 Ph.D. student of Social Communication, Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Social Communication, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Tehran East Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor of Social Communication, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cyberspace due to its unmatched characteristics, has not only been unprotected from the perpetrators of the criminals, but also those who have not been distorted to commit criminal behavior and set challenges for the judicial and police authorities that try to control it. Have created phenomena. Hence, the discovery of the nature and the process of the growth of these types of crimes and the study of their causes and consequences seems necessary. In this research, in order to achieve the main objective of the research, identifying the factors influencing the crime in cyberspace, using qualitative method of qualitative content analysis has been done. The statistical population of this study is cybercrime imprisonment cases in execution of the orders of the Computerized Crimes Tribunal of Tehran. In the period of June 1396, seventy four cases were filed, 18 of which were selected by sampling with maximum diversity. According to the results of this study, the causes of crime in cyberspace were categorized in five main themes (personal factors and delinquent personality, personal factors and victimized personality, economic factors, social factors, religious factors, and beliefs)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • cybercrime
  • delinquent