بررسی جامعه‌شناختی برنامه‌ریزی شهری بارویکرد زنان با توجه به توسعه پایدار در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌ شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌ شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

برنامه ریزی شهری برای زنان، می تواند گونه ای از برنامه ریزی وکالتی انگاشته شود که از این طریق حقوق فراموش شده و صدای خاموش زنان را در شهر یاد آوری می کند. برنامه ریزی فضای شهری برای زنان، ایدۀ اصلی خود را از نظریات فمنیستی اقتباس می کند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی برنامه ریزی شهری با رویکرد زنان جهت تدوین الگوی توسعه پایدار شهر تهران انجام گرفته است. روش این تحقیق از نظر رویکرد تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنان شهر تهران می باشد. برآورد حجم جامعه درحدود یک صد هزار نفر می باشد. به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی سیستماتیک 384 نفر از زنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای اصلی استفاده شد نتایج حاکی از آن است که زنان در برنامه ریزی مربوط به توسعه پایدار در رویکرد اجتماعی- اقتصادی، رویکرد منابع برنامه‌ریزی,‌ رویکرد مشارکت برنامه ریزی توسعه پایدار شهر تهران از جایگاه چندانی برخوردار نیستند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که امنیت شهری برای توسعه پایدار دارای اهمیت بسزایی می‌باشد، اما جایگاه زنان در برقراری امنیت شهری توسعه پایدار در شهر تهران کمرنگ می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of urban planning of women's reproduction with regard to its long-term development in Tehran

نویسندگان [English]

  • zahra azizabadifarahani@gmail.com 1
  • sasan vadiea 2
  • zahra hazrati 2
1 Ph.D. Student of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member of the Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Urban planning for women can be thought of as a proxy for individual planning reminding forgotten right and the silent voice of women in the city. Urban space planning for women draws its original idea from feminist ideas. in this regard, the present study aims to evaluate urban planning with the approach of women to develop sustainable development pattern in tehran. the method of this research is descriptive - survey in terms of the research approach. statistical population in this study is all women in tehran city. The population estimate is about one hundred thousand people. in the sampling method, systematic random sampling of 384 women of tehran city was determined as a statistical sample. to collect data through questionnaire and Kolmogorov-Smirnov test was applied to test the normal distribution of the main variables. the results indicate that women in planning for sustainable development in social - economic approach , resource approach planning of sustainable development plan of tehran is not very important . the results also showed that urban security is important for sustainable development , but women 's status in sustainable development in tehran isweak

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Planning
  • Women
  • Studies
  • Sustainable Development