مطالعه جامعه‌شناختی پیامدهای فرهنگی زندگی آپارتمان نشینی در ایران (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی فرهنگی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان مطالعه جامعه شناختی پیامدهای فرهنگی زندگی آپارمان نشینی درکلانشهر تهران انجام گرفت . در بخش مبانی نظری، علاوه سوابق پژوهشی،دیدگاه های مهم ترین صاحبنظران مکاتب مختلف جامعه شناسی وجامعه شناسی شهری مورد مطالعه قرار گرفت.درتحقیق ،از روش پیمایشی،وابزارسنجش،پرسشنامه که با استفاده از طیف لیکرت تدوین گردید، استفاده شدبا توجه به فرمول کوکران و جدول مورگان. ازتعداد430پرسشنامه ی توزیع شده،386 پاسخنامه ی تکمیل شده ، جمع آوری شد. برای پردازش یافته هااز نرم افزار SPSS بهره گرفته شد.نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای مستقلی چون ؛ عوامل فضا- مکان ونوع معماری بر«کاهش کارکردهای نهادخانواده ی آپارتمان نشین»، اِشرافِ پنجره خانه های آپارتمان نشینان بر خانه های همسایه و مجاور بر «افزایش روابط اجتماعی خارج از عرف»، افزایش سوابق آپارتمان نشینی بر تغییروتحول«سبک و شیوه ی زندگی آپارتمان نشینی»، عوامل فضا (متراژ) و تنوع قومیتی و فرهنگی بر «کاهش روابط همسایگی»، تاخیر درازدواج،کاهش تعداد فرزندان،افزایش تحصیلات،مالکیت ملک ،افزایش تراکم جمعیتی و خانواده ،همگی بر «کاهش روح دینی در زندگی آپارتمان نشینی»،ومالکیتِ ملک ،تراکم جمعیت و افزایشِ تعدادِ بلوک های آپارتمانی بر «کاهش روحیه ی مشارکتِ مدنی و مذهبی» ،دارای تاثیر مستقیم ومعنادار، هستند.تاثیر متغیرهای مستقلی چون افزایش سوابق آپارتمان نشینی و نوع معماری نیز بر «رعایت حقوق شهروندی» مستقیم ومعنادار بودو اکثرساکنان بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشتند.89درصد ساکنان آپارتمان نشین نیزاز «امنیت زندگی آپارتمان نشینی احساس رضایت و امنیت خاطر » داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of the cultural consequences of apartment life in Iran (Case Study: Tehran Metropolis)

نویسندگان [English]

  • aligholi Jowkar 1
  • Majid Kashani 2
  • Hosein FekrAzad 3
1 Ph.D. student of cultural sociology, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In The research method was a survey method, a measuring tool, a questionnaire that was developed using the Likert spectrum. Out of 430 distributed questionnaires, 386 returned their response. For analyzes, SPSS software was used.The results of the study showed that independent variables such as space- Place and architectural constraints on "reducing the functions of residential homes", the nobility of the windows of apartment houses on neighboring houses adjacent to "increasing social relations outside the ordinary", increasing the history Apartment building is about changing the "style of living in apartment buildings" (the transformation of lifestyle from tradition to modern), space constraints (The area)and ethnic and cultural diversity on the "reduction of neighborhood relations", the delay in marriage, the reduction of the number of children, increase Education, property ownership, increasing population density and family, all "reduce the religious spirit in the life of the apartment All the toilets ", ownership of property, population density and increase the number of blocks of flats on the" decline of civic engagement and religious spirit ", has a direct impact the shares are.The impact of independent variables, such as the rise of apartment buildings and modern architecture, also emphasized the "respect for citizenship rights", and the majority emphasized on the observance of citizenship rights. 89 percent of the residents of the apartment house also felt "safe and secure" in the "security of apartment life".
Key concepts;
Functional family challenges, out-of-court social relationships, cultural Actions, security and social consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional family challenges
  • out-of-court social relationships
  • cultural Actions
  • security and social consequences