نوع تقسیم کار و مدیریت احساس زنان شاغل در خانواده (مورد مطالعه: زنان شاغل شهر زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد و عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناخت رابطه تقسیم‌کار و مدیریت احساس زنان شاغل در فضای خانواده در (شهر زاهدان ) انجام گرفته است.دراین پژوهش سعی شده است مدلی برای تبیین  تقسیم کار ومدیریت احساس زنان شاغل در خانواده ارائه شود.این مدل یک اندیشه کلی را مطرح می کندکه عبارت است از: رابطه انواع تقسیم کار در خانواده با مدیریت احساس وکاراحساسی زنان درخانوداه .به منظور آزمون تجربی مدل مذکور پس از تعریف وتبیین ابعاد وشاخص های هریک از متغییرهای تحقیق ، قابلیت اعتماد واعتبار مقیاس ها مورد بررسی قرار گرفت همچنین روایی هر یک از مؤلفه‌های مدیریت احساس، تقسیم‌کار و سایر مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده است. بر این اساس ، ضریب آلفای کرونباخ برای تقسیم کار(76/0) و مدیریت احساس(904/0)محاسبه‌شده است. داده های پژوهش با روش پیمایشی از نمونه ای با حجم 368 نفر ازمیان زنان شاغل ادرارات شهر زاهدان با روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. انتخاب گردید.نتایج نشان داد که بین تقسیم کار ومدیریت احساس،تقسیم کار تفکیکی وجنسیتی وکار احساسی جسمی،کار احساسی در خانواده ورضایت اززندگی، تقسیم کار باحمایت اجتماعی ،ساعت کاری ،رضایت از کار،حمایت اعضای خانواده ، تعدا فرزندان ،سن  رابطه معنی داری وجوددارد وبین تقسیم کار تفکیکی وجنسیتی وکار احساسی  شناختی وکار احساسی توصیفی رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The type of division labour and emotional management of employedwomen in family (case study: employedwomen of Zahedan province)

نویسندگان [English]

  • zeinab hashemibaghi 1
  • فرح ترکمان 2
  • bagher saroukhani 3
1 Ph.D. Student, Sociology of Social Groups, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member of the Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor and Faculty Member of the Department of Sociology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aims to identify the relationship between the division and management of women working in the family atmosphere in Zahedan City. In this research, we have tried to provide a model for explaining the division of labor and the management of the feelings of working women in the family. This model introduces a general idea that is: The relationship between the types of division of labor in the family through the management of the senses and well-being of women infamily. In order to test the empirical model of the model, after determining the dimensions and indices of each of the variables, the reliability and validity of the scales were evaluated. Also, the validity of each of the components of emotion management, division of labor and other scale was calculated using Cronbach's alpha coefficient. Accordingly, Cronbach's alpha coefficient is calculated for division of labor (0.76) and emotional management (0.9044). The research data were collected by a survey method from a sample of 368 women working in the urine of Zahedan city using simple random sampling method.
Selected. The results showed that there is a meaningful relationship between the division of labor and emotional management, the division of work and sex, physical and emotional work, emotional work in the family, and the life of the work, social security division, working hours, work satisfaction, support of family members, number of children, age. There is no meaningful relationship between division of work and sexuality, and emotional cognitive work and descriptive emotional work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • division of labour
  • emotional management
  • emotional work
  • employed women