بررسی رابطه تبلیغات رسانه ای با میزان اعتماد مصرف کنندگان (مطالعه موردی: شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 مدرس گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه تبلیغات رسانه ای با میزان اعتماد مصرف کنندگان (مطالعه موردی: شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل) صورت گرفت. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل تشکیل می دهند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و نمونه برابر 384 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری نیز خوشه ای چند مرحله ای می باشد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه‌ محقق ساخته استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS پردازش و تجزیه و تحلیل شده است. برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین تبلیغات رسانه ای با میزان اعتماد مصرف کنندگان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین بین تبلیغ محصولات در تلویزیون استانی، تبلیغ محصولات در رادیوی استانی، تبلیغ محصولات در شبکه های اجتماعی و تبلیغ محصولات در مطبوعات محلی با میزان اعتماد مصرف کنندگان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، اما بین بین تبلیغ محصولات در وب سایت های خبری با اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Relationship between the Media Advertisementsand the Consumer Confidence (Case Study: Citizens over 18 Years in Ardabil)

نویسندگان [English]

  • ali jafari 1
  • Mahdieh Bakhshi 2
1 Assistant Professor of Social Communication Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardebil, Iran.
2 Lecturerof Social Communication Science, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardebil, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate the relationship between the media advertisements and the consumer confidence (Case study: citizens over 18 years in Ardabil) took place. The purpose of applied research and data collection methodology is survey. The population of this study all citizens over 18 years In the city of Ardabil. To determine the sample size Cochran formula Was used and the sample was estimated 384 people. The sampling Is multistage cluster. In order to collect the required data, the Questionnaire was used. Data processing and SPSS software. Is analyzed. For analyzed by Pearson's correlation coefficient Used. The results showed that the mass media with There is a significant positive relationship between the level of consumer confidence. Also, the Product placements provincial TV, radio advertising products in the province, Advertising products in social networks and advertising products in the local press There is a significant positive relationship between the level of consumer confidence, but between the Web sites advertising products in conjunction with consumer confidence Not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertisement media
  • Trust
  • consumers
  • citizen
  • Ardabil