بررسی اثر باورهای دینی- ملی بر فردگرایی عمودی (موردمطالعه: شهروندان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

فردگرایی به‌عنوان مفهومی مدرن از مشخصه‌های اصلی مدرنیته است. آنچه در تبیین و تحلیل فردگرایی باید لحاظ گردد توجه به ابعاد مختلف آن است. در نوعی از فردگرایی فرد نفع شخصی خود را دنبال می‌کند که فردگرایی عمودی نامیده می‌شود. پژوهش حاضر با بررسی اثر باورهای دینی-ملی بر فردگرایی عمودی انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث معیار تحلیل توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری کلیه شهروندان تهرانی بالای 25 سال شهر تهران می‌باشد و حجم نمونه با فرمول کوکران 400 نفر در نظر گرفته شد. همچنین اطلاعات این افراد به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای گردآوری شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که رابطه متغیر دین‌داری و فردگرایی عمودی معکوس و مقدار همبستگی برابر 0.385- و رابطه متغیر نشان ملی(پرچم) و فردگرایی عمودی معکوس و مقدار همبستگی برابر 0.456- شده است. همچنین همبستگی جمعی دو متغیر دین‌داری و نشان ملی(پرچم) با فردگرایی عمودی برابر 0.725- و ضریب تعیین برابر 0.525 به دست آمد و متغیرهای دین‌داری و نشان ملی(پرچم)، به میزان 52.5 درصد از تغییرات متغیر «میزان فردگرایی عمودی» را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Religious-National Beliefs on Vertical Individualism (Case Study: Citizens of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Farshad NajafiAsadollahi 1
  • majid kaffashi 2
  • Behrang Sedighi 3
1 Ph.D. student, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran.
2 Associate Professor and Faculty Member of Sociology Department, Rooden Department, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor and Faculty Member of Sociology Department, Rooden Department, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Individualism as a modern concept is one of the main features of modernity. What should be considered in the explanation and analysis of individualism is its various dimensions. In a kind of individualism, the individual pursues his personal self-interest, which is called vertical individualism. The present study was conducted to investigate the effect of religious-national beliefs on vertical individualism. The present study is a descriptive-survey analysis in terms of its purpose. The statistical population of Tehran citizenship is over 25 years old in Tehran. The sample size was 400 with Cochran formula. The information was also collected by multi-stage cluster sampling. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The findings of this study showed that the relationship between religiosity variable and inverse vertical individualism and the correlation coefficient of 0.385 and the relationship between the national symbol (flag) and inverse vertical personalization and correlation coefficient equal to 0.456. Also, the correlation between the two religiosity variables and the national flag (flag) with vertical individualism was 0.725 and the coefficient of determination was 0.525 and the variables of religiosity and the national flag (flag) were 52.5% of the variation of the variable "vertical individualism" they do.

کلیدواژه‌ها [English]

  • individualism
  • religiosity
  • national flag (flag)