مطالعه‌ی جامعه شناختی دروغ‌گویی در بین زوجین شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مطالعه‌ی جامعه‌شناختی دروغ‌گویی بین همسران ( زوج های واجد ازدواج قانونی و دائمی) در شهر تهران است. جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش کیفی و تحلیل مضمون با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق بهره گرفته شد. جمعیت مشارکت کننده‌گان تحقیق از زوج‌های دارای ازدواج قانونی شهر تهران انتخاب شده است. براساس روش نمونه‌گیری هدفمند(انتخاب موارد بارز) با 20 زوج (10 مرد و 10 زن) که ازدواج قانونی و دائم کردند، مصاحبه صورت گرفت. بعد از انجام 17 مصاحبه‌ی عمیق اشباع نظری حاصل آمد. اما برای اطمینان بیش‌تر، مصاحبه‌ها را تا نفر بیستم ادامه دادیم. گردآوری و تحلیل اطلاعات در تحقیق حاضر با روی‌کرد روش کیفی و روش تحلیل مضمون انجام گرفت و شامل شش مرحله‌ی کدگذاری اولیه، جست‌وجو و شناخت مضامین، ترسیم شبکه مضامین، تحلیل مضامین و تدوین گزارش بوده است. یافته‌های تحقیق در زمینه مصاحبه‌های به عمل آمده با زوج‌های واجد ازدواج قانونی و دائمی نشان داد که عواملی مانند احساس ناامنی، وابستگی اقتصادی به همسر، روابط مردسالارانه، کسب رضایت و به دست آوردن دل همسر، کتمان در زندگی زناشویی و عدم تفاهم و اطمینان به رابطه زناشویی باعث دروغ‌گویی در بین زوج‌های ازدواج قانونی‌ و دائمی می‌شود و میزان دروغ‌گویی به یک‌دیگر در زندگی مشترک قابل توجه است و دلیل اصلی آن روابط تام یا همه جانبه زوجین است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تصویر آرمانی از خانواده و روابط زوجین با دنیای واقعی فاصله بسیاری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOCIOLOGICAL STUDY OF LYING AMONG COUPLES IN TEHRAN

نویسندگان [English]

  • SOMAYEH GHASEMI 1
  • HASSAN MOHADDESI 2
1 Ph.D. Student of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor and Faculty Member of Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate sociological aspect of lying among couples (legal marriage and permanent marriage) in Tehran. For this aim, qualitative method as well as content analysis by detailed interview were used. The statistical population of research consisted all couples with legal marriage in Tehran. Purposive sampling was used to interview with 20couples (10male and 10female) who hold permanent marriage. After doing 17interview, target comments were perceived but for making sure, researcher continued interview with 20couples.Collecting and analyzing data were done by the qualitative method and analyzing content with six stages as follow: initial coding, searching and recognizing content, designing of content network, analyzing of content , and writing report. Findings obtained from interviews showed that factors such as feeling of insecurity, economic dependence on wife, patriarchal relationship, gaining satisfaction and making wife happy, concealment in marriage, and lack of understanding and lack of trust to each other may create lying phenomenon among couples. Given to that rate of lying is so high which its main reason is complete relationship with all aspects between wife and husband so there is a great gap between the ideal picture of a family/ spouse relationship and the real world of couple relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lying
  • matrimony
  • legal marriage
  • complete relationship
  • analysis of content