عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی، واحد تبریز، ایران

چکیده

بزهکاری یک پدیده اجتماعی پیچیده است که در محیط­های مختلف اجتماع به اشکال گوناگون بروز و ظهور می­نماید. تعریف رفتار بزهکارانه در هر جامعه­ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می­گردد. هدف از انجام این تحقیق، «سنجش تأثیر عوامل اجتماعی بر بزهکاری دانش­آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد» در سال تحصیلی 96-95 بوده است. به منظور انجام این پژوهش از روش پیمایش از نوع توصیفی و برای گردآوری داده­های موردنیاز از پرسشنامه محقق­ساخته بزهکاری استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه دانش­آموزان در فاصله سنی 18- 15 سال مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 96-95 به تعداد 6130  نفر می­باشد که از این تعداد جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 240 نفر به عنوان حجم نمونه به دو شیوه نمونه­گیری تصادفی ساده و طبقه­ای انتخاب گردید. گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه محقق­ساخته متشکل از دو بخش اطلاعات فردی و مؤلفه­های عوامل مؤثر بر بزهکاری صورت گرفت و ضریب پایایی آن به­ کمک آلفای کرونباخ، 81% به­ دست آمد. به ­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­ آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که فرضیه­های دوستان ناباب و پایبندی خانواده به دین مورد تأیید قرار گرفت ولی رابطه دیگر فرضیه­های تحقیق به عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of social factors on the delinquency of secondary school students in Mahabad city

نویسندگان [English]

  • hesam nasiri 1
  • Abdullah Mohammadian 2
  • Nematullah Taghavi 3
1 Ph.D. student of Political Sociology, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Educational Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor and Faculty Member of Department of Sociology, Tabriz Branch, Iran
چکیده [English]

Abstract
Delinquency is a complex social phenomenon that manifests itself in various forms of society in various forms. The definition of criminal behavior in any society is determined by the legal laws and social norms of that society. The purpose of this study was to assess the impact of socio-cultural factors on the crime of secondary school students in Mahabad city during the academic year of 1995-96. In order to do this research, a descriptive survey method has been used and a researcher-made delinquent questionnaire has been used to collect the required data. The statistical population of this study was all students aged 15- 18 years old in secondary school in Mahabad city in the academic year of 1996-96, with 6130 people. Using Cochran formula, 240 individuals were sampled as sample size Have been selected. The samples were selected by simple random sampling method. Data collection was done using a researcher-made questionnaire composed of two parts of individual information and the components of the factors affecting the crime, whose reliability coefficient was 0.71 with Cronbach's alpha. To analyze the data, Spearman's correlation test was used. The results of this research indicate that the hypotheses of the inferior friends and family adherence to religion were confirmed, but other research hypotheses as socio-cultural factors affecting the crime were not approved.
Key Words: crime, social factors, Student, Youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • Social Factors
  • Students
  • Youth