مطالعه جامعه شناختی محله محوری و مشارکت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، ایران

3 انشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، ایران

4 دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

عنوان: مطالعه جامعه شناختی محله محوری و مشارکت اجتماعی
تحقیق حاضر به بررسی محله محوری و مشارکت اجتماعی پرداخته است.هدف از انجام این طرح درک و تفسیر مدیران ارشد و افراد مطلع در خصوص مشارکت اجتماعی و مدیریت محله می باشد روش شناسی مورد استفاده، روش تحقیق ترکیب متوالی می باشد که شامل دو روش کیفی و کمی می باشد در ابتدا با 22 نفر از مدیران و افراد مطلع در خصوص مفهوم مشارکت و مدیریت محله مصاحبه گردید تا به اشباع نظری رسیدیم و با توجه به مقولات بدست آمده از داده های کیفی و نظریات مطرح شده مدل نظری ترسیم گردید و در بخش کمی به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق برابر با 487 نفر می باشد بر اساس یافته های بدست امده میزان مشارکت بر طبق نظر ارنشتاین در پائین ترین سطح آن قرار دارد و بیشتر مصاحبه شوندگان مشارکت را حضورشهروندان در کلاس ها اموزشی می دانستند و بر اساس نتایج تحلیل مسیر می توان گفت بیشترین تاثیر بر مشارکت اجتماعی به ترتیب اعتماد اجتماعی، مدیریت محله و تعلق محله داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A sociological study central neighborhood and social participation

نویسندگان [English]

  • sara monirifar 1
  • reza esmaili 2
  • Mansour Haghighatian 3
  • hossein imani 4
1 Ph.D Student, Social Issues, Islamic Azad University, Dehaghan Branch, Iran
2 Assistant Professor of Management and Cultural Planning, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Iran
3 Associate Professor of Social Sciences, Islamic Azad University, Dehaghan Branch, Iran.
4 Associate Professor of Social Development Studies at Tehran University and Head of the Institute of Social Studies and Research of Tehran University, Iran
چکیده [English]

Abstract
Title: A sociological study central neighborhood and social participation
The current study investigates the pivotal neighborhood and social cooperation. The aim of this design is to fathom and interpret senior administrators and the informed people with regards to social participation and the neighborhood management. The methodology of the study is the consecutive combination which includes both qualitative and quantitative methods. Firstly, a number of 22 administrators and informed people were interviewed regarding the concept of participation and neighborhood management and a theoretical absolution was obtained. Given the findings of the qualitative data and the theories posed, a theoretical model was designed. In the quantitative section, the assumptions of the study were tested. The number of population of the study is 487. The findings are indicative of the fact that the degree of participation was at the lowest level according to Arneshtain. The majority of the interviewees regarded attendance in the training sessions as part of social participation . Based on the results of path analysis, we can say that social confidence, neighborhood management and neighborhood bondage have had the highest impact on social cooperation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "social participation "
  • "social confidence"
  • "neighborhood management"
  • "neighborhood bondage"