بررسی میزان تأثیر عوامل فرهنگی بر زوال فرهنگ گرجیان فریدن بزرگ (منطقه پرتیکان) ساکن در بوئین میاندشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسایل اجتماعی ایران. واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر عوامل فرهنگی (مهاجرت، کالای فرهنگی، ازدواج برون‌گروهی...) بر زوال فرهنگی گرجیان ساکن در فریدن بزرگ (منطقه پرتیکان) ساکن در بوئین میاندشت انجام شده است. در چهارچوب نظری این پژوهش، از نظریات تغییر، تحویل و زوال فرهنگ و نظرات اندیشمندان روان‌شناسی، روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی نظیر (دورکیم، پارتو، وبر، زیمل، پارک و...) استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه بوده است. جامعه آماری تحقیق، جمعیت 20 سال به بالا منطقه فریدن می‌باشد. روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک و تعداد حجم نمونه 384 نفر بوده است. برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و برای آزمون مدل تجربی تحقیق از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که: ازدواج برون‌گروهی فرهنگ گرجی را حفظ نکرده است. همچنین استفاده از کالای فرهنگی و میل مهاجرت به گرجستان در حفظ فرهنگ گرجی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Cultural Factors on the Decline of the Georgian Cultures Living in Great Frieden (Pertican Area) Staying in Miandasht

نویسندگان [English]

  • siyus norozi 1
  • asghar mohamadi 2
  • Ali Seyf Zadeh 3
1 Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
3 Ph.D. student of sociology. Department of Dehaghan, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

Abstract:
This research was conducted with the aim of investigating the impact of social factors (migration, cultural commodities, outsourced marriages ...) on the cultural degeneration of the Georgians living in the Great Frieden (Perichen region) in Buin Miandasht. In the theoretical framework of this research, theories of change, delivery and decay of the culture and views of the thinkers of psychology, social psychology and sociology such as Durkheim, Pareto, Weber, Simmel, Park, etc. have been used. The research method was a survey and data collection tool was a questionnaire. The statistical population of the research is the population of 20 years old up to the Frieden area. Systematic random sampling method and sample size were 384 people. To test the hypotheses, Pearson correlation coefficient, analysis of variance, and multiple regression were used to test the empirical model of the research. The results of the research show that: out-of-wedlock Georgian culture has not been preserved. Also, the use of cultural goods and the desire to migrate to Georgia has been effective in preserving Georgian culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deterioration of culture
  • outsourced marriage
  • desire to use cultural goods