بررسی کارکرد ها و جایگاه فرهنگی اساتید در اجتماع علمی دانشگاه (مطالعه موردی اعضای علمی دانشکده‌های علوم اجتماعی تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

3 استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

چکیده

بررسی جایگاه و کارکرد علمی اساتید در اجتماع علمی دانشگاه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The socio – cultural status of professors in the Scientific community of university

نویسندگان [English]

  • مهناز جلیلی 1
  • Mohammad javad Zahedi 2
  • Farhang Ershad 3
1 Faculty Member of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran