چگونگی و چرایی استمرار احساس اجحاف دراستان ایلام پس از انقلاب 1357 تا 1394

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای تخصصی جامعه‌شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 دانشیار و عضوهیات علمی گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

چکیده

براساس مطالعات انجام شده احساس اجحاف و استمرار آن پس از انقلاب 1357 در استان مرزی و محروم ایلام تشدید یافته و به یک مسأله‌ی اجتماعی تبدیل شده است. این مقاله به بررسی جامعه شناختی مسأله اجتماعی مذکور پرداخته است. روش استفاده در این پژوهش پیمایش، ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه و جامعه آماری آن، تمامی افراد بالای 18 سال ساکن در مراکز شهری شهرستان‌های استان ایلام می‌باشد. حجم نمونه نیز تعداد 460 نفر تعیین شده است. پس از جمع آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار (spss )، تمامی فرضیه‌‌‌های تحقیق تأیید و میزان تأثیر آنها در شکل‌گیری مسأله اجتماعی مورد تبیین مشخص گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که عناصر و مؤلفه‌های معیشتی با ضریب بتای 333/0 ؛ عناصر و مؤلفه‌های مدیریتی ـ سیاسی با ضریب بتای 279/0 و عناصر و مؤلفه‌های فرهنگی با ضریب بتای 185/0؛ با بیشترین میزان تأثیر و عناصر و مؤلفه‌های جمعیتی ـ قومی باضریب بتای 085/0 و عناصر و مؤلفه‌های جغرافیایی با ضریب بتای035/0 کمترین تأثیر را در استمرار احساس اجحاف در استان ایلام داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How and why the persistence of oppression feeling in Ilam province after the 1979-2015 revolution

نویسندگان [English]

  • eisa bastami 1
  • seyfollah seyfollahi 2
  • Mansour vosooghi 3
1 Ph.D. in Cultural Sociology, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor and Faculty member of Sociology Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Professor and Faculty Member of Sociology Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the studies, the oppression feeling and its continuity after the 1979 revolution eexacerbated in the bborderline and deprived Ilam province and became a social issue.
This article reviews the sociological study of this social problem. The method used in this research is survey tool, the data collection tool is a questionnaire, and a statistical population is all people over 18 years of age that living in urban centers in the cities of Ilam province. The sample size of 460 people has been set. After collecting the data and analyzing them by using the software SPSS, all the research hypotheses were confirmed and their impact on the social problem was explained.
The findings show that the elements and components of livelihoods with a beta coefficient of 0.333; managerial and political elements and elements with beta coefficient of 0.279 and cultural elements and components with a beta coefficient of 0.185 have the highest impact level. And demographic and ethnic elements and components with of 0.085 beta coefficients and Geographical Elements and components with beta coefficient of 035.0 have the least effect on the persistence of oppression feeling in Ilam province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilam province
  • Persistence of oppression feeling
  • Discrimination
  • Inequality