بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه‌های مجازی بر هویت ملّی و دینی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی، پردیس علوم و تحقیقات اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 2استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی و دینی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر اردبیل می باشد که تعداد آنها برابر 7554 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه آماری برابر 367 نفر بدست آمده است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظورگردآوری داده های موردنیاز، از پرسشنامه استاندارد هویت ملی (ایرانی) احمدی و پرسشنامه های محقق ساخته استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت دینی سراج زاده (1383) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و برای تحلیل فرضیات از آزمون T تک نمونه ای و ضریب رگرسیون تک متغیره استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت ملی در بین دانش آموزان بیشتر از حد متوسط است. همچنین نتایج نشان می دهد که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی دانش آموزان تاثیر منفی معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the Effect of virtual networks Using on the National and religious identity of daughter Secondary school students in Ardabil city

نویسندگان [English]

  • شهناز رفیعی حصار 1
  • Tooran soleimani 2
1 Masters student of Educational Science, Ardabil Science & Research Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor of Educational Science, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the impact of virtual social networks on national and religious identity of second period of high school girl students in Ardabil city. This research is applied research, in terms of descriptive and correlational and the method of data collection methodology is to scrolling. The study population consisted of second period of high school girls in Ardabil which is equal to 7554 people. Cochran formula used to determine sample size and number of statistical samples has been obtained from 367 patients that were selected by simple random sampling. In order to collect required data, National identity (Iranian) standard questionnaire Ahmadi and questionnaire developed by the researchers use virtual social networks and religious identity is used. For data analysis, SPSS version 22 for the one-sample T-test and analyzed by unilabiate regression was used. The results show that the average use of virtual social networks, religious identity and national identity among students more than average. The results also show that the use of virtual social networks has a significant negative effect on students' national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual social networks
  • National Identity
  • religious identity
  • Students