رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با نقش میانجی جامعه‌پذیری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت سیمان شهرستان نکا به تعداد 400 نفر می باشد. با توجه به جدول کرجسی-مورگان، تعداد 180 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‏ سلامت سازمانی (OHI)، جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1997) و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) استفاده گردید. پرسشنامه ها دارای روایی صوری و محتوایی بوده و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی(0/85) و سلامت سازمانی (0/88) و جامعه پذیری سازمان (0/86) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss 21 و لیزرل انجام شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد بین سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد. بین سرمایه اجتماعی با سلامت سازمانی رابطه معناری وجود دارد و بین سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی در شرکت سیمان نکاء رابطه وجود دارد و بین جامعه پذیری سازمانی با سلامت سازمانی در شرکت سیمان نکاء رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between social capital and organizational health with mediating role of organizational socialization

نویسندگان [English]

  • Ali Khoshrozi Saravi 1
  • behrang esmaeili shad 2
1 department of educational sciences,Neka branch,islamic azad university,Neka,Iran
2 department of educational sciences,Bojnourd branch,islamic azad university,Bojnourd,Iran
چکیده [English]

The purpose of the study was to investigate the relationship between social capital and organizational health with the mediating role of organizational socialization. The research is applied in terms of purpose and descriptive correlation method. The statistical population were 400 employees of the cement company of Neka city. According to the Krejsi-Morgan table, 180 people were selected by simple random sampling. Organizational health questionnaires (OHI), organizational socialization of Taormina (1997) and social capital of Nahapit and Ghoshal (1998) were used. The questionnaires have formal and content validity. For reliability, Cronbach's alpha coefficient was used which calculated for social capital questionnaire (0.85), organizational health (0.88) and organizational socialization (0.86). SPSS 21 and Liserl software used for analysis. The results showed there is not a meaningful relationship between social capital and organizational health with the mediating role of organizational socialization. There is a significant relationship between social capital and organizational health. There is a relationship between social capital and organizational socialization and there is a relationship between organizational socialization with organizational health in Neka Cement Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • organizational socialization
  • organizational health