بررسی عوامل زمینه ساز شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه ‏شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه رفتار شهروندی سازمانی می‌تواند به عنوان یکی از اساسی‌ترین موضوعات اجتماعی و مدیریتی همواره مورد توجه قرار گرفته و در محافل مختلف مورد بررسی قرار گیرد، این پژوهش با هدف بررسی عوامل زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتار شهروندی سازمانی در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع کمّی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته و روش کتابخانه‌ای گردآوری گردیده است. جامعه مورد بررسی شامل کلیه کارکنان و کارشناسان و کارشناسان مسئول، مدیران میانی و مدیران عالی بوده که در سازمان جهاد دانشگاهی تهران مشغول به کار بودند که تمامی کارکنان به تعداد 181 نفر از کارمندان و مدیران میانی و ارشد جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران به صورت تمام شمار به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. در نتیجه نهایی تحقیق می‌توان گفت در اولویت اول نبود عدالت سازمانی، در اولویت دوم عدم وجود شاخص‌های رفاهی مناسب و عدم برخورداری از آرامش روحی و روانی، نبود اضافه کاری مناسب، عدم اعطای وام‌های قرض‌الحسنه و کم بهره و شرایط نامناسب فیزیکی سازمان، و در اولویت سوم عدم وجود شاخص‌های مدیریتی مناسب، از جمله عوامل زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتار شهروندی سازمانی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Causing the Formation of Organizational Citizenship Behavior (Case Study: staff of Academic Center for Education, Culture and Research of the University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • ام لیلا لشکری 1
  • hamid ansari 2
  • davar sheikhavandi 3
  • talieh khademian 3
1 PhD Student of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the fact that organizational citizenship behavior can be regarded as one of the most fundamental social and managerial issues, and as it has been studied in different circles as well as the significance of underlying factors of its formation, this research tries to study those underlying factors in the of the Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR) of the University of Tehran. This research is quantitative and conducted in a survey method. The required data was collected using a researcher-oriented questionnaire and library method. The study population consisted of all employees and experts and senior experts, middle managers and executives who worked at ACECR. All ACECR’s staff are 260 employees including middle and high-ranking managers and senior experts were selected as the statistical community. As the final results reveal, based on the factors leading to the organizational citizenship behavior, it can be said that in the first priority, there was a lack of organizational justice. The second priority is the lack of suitable welfare and mental calmness, want of overtime allowance, low-interest loans as well as poor conditions of the workplace. The third priority focuses on lack of suitable management indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Constituent Factors
  • Organizational Justice Indicators
  • Welfare Indicators
  • Management Indicators