مطالعه جامعه‌شناختی موقعیت اجتماعی زنان مبتنی بر مولفه‌های سیاسی- اجتماعی (مورد مطالعه: زنان شهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

3 دکتری جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

امروزه به دلیل نقش و جایگاهی که زنان در توسعه یافتگی کشور‌ها دارند توجه به موقعیت آنان افزایش یافته است، موقعیت اجتماعی زنان از جمله مسایلی است که از طریق آن می‌توان به جایگاه برتر یا فروتر زنان در جامعه پی برد. هدف از این پ‍ژوهش، بررسی تاثیر مولفه‌های سیاسی- اجتماعی بر موقعیت اجتماعی زنان است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر پیمایش است و اطلاعات آن با استفاده از شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، در میان 382 نفر از زنان 35-20 سال در شهر سنندج با بهره‌گیری از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. یافته‌های توصیفی پژوهش حاکی از آنست که موقعیت اجتماعی زنان مبتنی بر مولفه های مطالعه در حد متوسط گزارش شده است.  همچنین نتایج تحلیلی پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل با متغیر وابسته موقعیت اجتماعی زنان رابطه داشته اند و در مجموع حدود 51 درصد از تغییرات موقعیت اجتماعی زنان را تبیین کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological study of the social status of women based on socio-political components (Case Study: Women in Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • behzad hakiminya 3
1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Iran
2 .Master of Sociology, Shiraz University, Iran
3 .Doctor of Sociology, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

Today due to the role and position of women in the development of countries, their position has increased, the social status of women is one of the issues through which women can be identified as a higher or lower position in society. The purpose of this research is to investigate the effect of socio-political components on women's social status. The method of this descriptive study is correlation based on survey technique. Data was collected using a multi-stage cluster sampling method from 382 women aged 35-35 years old in Sanandaj using a researcher-made questionnaire. Findings of the study show that all independent variables are related to the social status. The overall conclusion of the study is that the social status of women in Sanandaj has changed, and these results confirmed the views of Inccell and Smith on the impact of education, Inglehart and Welzell on the impact of democracy and McClelland's theory on the impact of advancement on women's social status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social status
  • Adoption of the principles of democracy
  • Progressiveness
  • Risk
  • Mass Media