مطالعه جامعه‌شناختی حوزه‌های هم‌گرایی و واگرایی هویت ملی و هویت قومی (مطالعه موردی: قوم لک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به مطالعه جامعه‌شناختی حوزه‌های هم‌گرایی و واگرایی هویت قومی و هویت ملّی قوم لک می‌پردازد. قوم لک، نه لر و نه کرد بلکه جزو اقوام اصیل مستقل ایرانی است که دارای قدمت تاریخی چند هزارساله بوده و زبان مردم لک، لکی است که جزو زبان‌های غربی شمالی زبان‌های ایرانی می‌باشد. روش تحقیق پیمایشی، جامعه آماری تحقیق مردمان لک ساکن در ایران بوده و تعداد 397 نفر از آن‌ها به‌عنوان حجم نمونه با روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده است. نتایج بدست آمده مؤید قرارگرفتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی هویت قومی در حوزه هم‌گرایی با هویت ملّی و هم‌چنین قرارگرفتن احساس محرومیت و طردشدگی قومی در حوزه واگرایی با هویت ملّی است. ضرایب استاندارد رگرسیون نشان می‌دهد که احساس محرومیت بیش‌ترین اثر تقویتی را بر متغیر هویت قومی و باستان‌گرایی و تعلقات قومی بیش‌ترین اثر تقویتی را برهویت ملّی دارند. هم‌چنین متغیر تحصیلات در هویت قومی نقش تضعیف بخش و در هویت ملّی نقش تشدید بخشی را ایفا می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological study of convergence and divergence area of national identity and ethnical identity (Case study: The Lak ethnic)

نویسندگان [English]

  • ali rezaeian 1
  • mansor vosooghi 2
  • bagher saokhani 2
1 PhD Student in Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper studies the sociological areas of convergence and divergence national and ethnic identity of Iranian Lak people. The Lak ethnic is neither Lor nor kurd, but it belongs to  independent original Iranian ethnics which dates back to thousands of years, and their language is laki which belongs to the West -North Iranian languages. The research method is surveying and Statistical society is the Lak people living in Iran from whom 397 participants were selected through multi-stage cluster sampling. The results confirm that the cultural and social aspects of ethnic identity converge with national identity the sense of deprivation and ethnical exclusion divergence from national identity. Standard regression coefficients show that the sense of deprivation has the highest reinforcing effect on ethnical identity and ancientism and sense of belonging to the ethnic has the highest reinforcing effect on national identity. In addition the education variable has a weakning role in ethnical identity and an intensifying role in national identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • ethnicity
  • Nationality
  • Lak