فرآیند تصمیم‌گیری در رفتار سیاسی شهروندان شهر تبریز و علل اجتماعی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که فرآیند تصمیم‌گیری در رفتار سیاسی شهروندان شهر تبریز به چه صورت بوده و چه عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر این فرآیند وجود دارد؛ که بر مبنای دیدگاه‌های تلفیقی خرد و کلان در تحلیل و تبیین تصمیم‌گیری در رفتارهای سیاسی و نقش علل اجتماعی از جمله اعتماد، تعلق، امنیت و بی‌هنجاری و بی قدرتی اجتماعی در آن استفاده شد. روش پژوهش پیمایش و ابزار تحقیق پرسش‌نامه بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای نمونه‌های آماری انتخاب شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که متغیر تصمیم‌گیری در رفتار سیاسی شهروندان ساکن شهر تبریز متأثر از عوامل اجتماعی است که در تحقیق حاضر، رابطه و تأثیر معنی‌داری اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، بی‌هنجاری اجتماعی، بی‌قدرتی اجتماعی، تعلق اجتماعی با تصمیم‌گیری در رفتار سیاسی شهروندان تبریز مشاهده و تأیید شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که علل اجتماعی ازجمله احساس بی‌قدرتی و احساس تعلق اجتماعی بیش‌ترین نقش و تأثیر را بر تصمیم‌گیری در رفتار سیاسی شهروندان شهر تبریز دارد. به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت شهروندانی که در فرآیند تصمیم‌گیری رفتار سیاسی متأثر از امنیت و اعتماد موجود در جامعه بهره‌مند باشند، احساس تعلق اجتماعی آنان تقویت‌شده و احساس بی‌قدرتی اجتماعی نمی‌کنند و در نتیجه با احساس تعلق نسبت به ارزش‌های سیاسی در سرنوشت و امور جامعه نقش به‌سزایی خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decision making Process in Social Behaviour of Tabriz Citizens and its Social Causes

نویسندگان [English]

  • TAYEBEH ALIASGHARPOR 1
  • mehrdad navabakhsh 2
1 PhD Student of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
The main question in the present study is that how is the process of decision making in political behaviour of Tabriz citizens and what are the social determinants of the issue. The study utilized micro and macro approaches in demonstrating and interpreting decision making process in political behaviours along with the role of social factors including social trust, social belonging, social security, social anomalies and social powerlessness. The present survey used a questionnaire. The sample size using Cochrane method was selected to be 384 participants using multi-step and clustering sampling methods. The findings illustrated that the variable of decision making in political behaviour among Tabriz citizens had meaningful relationship with social trust, social belonging, social security, social anomalies and social powerlessness. The results suggested that social factors such as social powerlessness and social belonging had the highest impact on decision making process. It can be said that the citizens that are benefited from social security and social trust have enhanced sense of social belonging and feel less social powerlessness and then with the sense of belonging they can play key role in their societies political affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Political behaviour
  • decision making process
  • Citizens
  • Tabriz City