نقش نظام آموزشی در مواجهه با آسیب های پیش روی دانش آموزان در ارتباط با تعامل آنها با فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تیریز، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش نظام آموزشی در مواجه با آسیب های پیش روی دانش آموزان کاربر فضای مجازی است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و از نوع پدیدار شناسی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس و کارشناسان نظام آموزشی شهر اردبیل می باشد. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه نیمه سازمان یافته ای با 15 نفر از مدیران مدارس متوسطه و کارشناسان نظام آموزشی انجام شد برای حصول اطمینان از قابلیت اعتمادپذیری داده های پژوهش از روش مطالعه مکرر، مقایسه مستمر داده ها، خلاصه سازی و دسته بندی اطلاعات بدون اینکه داده ها آسیبی ببینند استفاده شد . داده ها با استفاده از روش پیشنهادی اسمیت تجزیه و تحلیل شدند. در رابطه با نقش نظام آموزشی، چهار مولفه ِی اصلی شامل برنامه های آموزشی انجام شده، نقش مراقبتی و پیش گیرانه نظام آموزشی، موانع و مشکلات پیش رو و پیشنهاد های ارائه شده برای اثر بخشی موثر برنامه به دست آمد. یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که نظام آموزشی در مواجهه با آسیب های پیش رو، نقش مدرسه و نظام آموزشی را در حوزه فعالیت ها و برنامه های مراقبتی و پیشگیرانه، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، تقویت هویت دینی دانش آموزان مهم قلمداد می کند و در اجرای موثر برنامه ها با موانع و مشکلاتی از جمله همکاری ضعیف خانواده ها، محدودیت زمانی و مشکلات مالی، کم توجهی به بعد تربیتی  دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه مواجهه می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the educational system in the face of injuries ahead of students in connection with their interaction with the cyberspace

نویسندگان [English]

  • Seyedeh sara Shahabi 1
  • Eskandar fathiazar 2
  • Ali jafari 3
3 Tabriz university
چکیده [English]

The main purpose of this study is study the role of the educational system in the face of injuries ahead of students user of cyberspace. In this research is used, qualitative research method and phenomenological. The study population is included all school administrators and experts of the educational system Ardebil. According to the procedure of purposive sampling, Semi-structured interviews Been done with 15 managers of secondary schools and experts of the education system. Data were analyzed by using proposed method Smith. for The role of the educational system the four main Component is provided that include, The training program is carried out, the role of preventive and Caring educational system, obstacles and problems ahead and proposals for the effectiveness of the program. Findings obtained from study show that the educational system in the face of injuries faced, the role of schools and education is important in the field of activities and programs preventive Caring, culture and informing, strengthen the students' religious identity. In The effective implementation of programs is facing with obstacles that include Weak cooperation of families, time limits and financial problems, lack of attention to Educational dimensions of students in extracurricular activities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberspace
  • educational system
  • Students