ارائه مدلی به منظور ارزیابی عوامل مؤثربراثربخشی تبلیغات تلویزیونی بانک رفاه بارویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در جامعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

2 استاد مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشیار ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

چکیده: هدف مقاله حاضر ارائه الگویی به منظور ارزیابی اثربخش تبلیغات تلویزیونی در جامعه است .لذا مسئله اصلی این تحقیق آن است که چگونه می توان مدلی جامع به منظور اندازه گیری اثربخشی تبلیغات تلویزیونی ارائه کرد؟ ابعاد اثربخشی تبلیغات کدامند؟ روابط بین این ابعاد چگونه است ؟ بدین منظور 384 نفر از مشتریان برتراعتباری شعب درجه 1 بانک رفاه به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردید . برای سنجش ابعاد اثربخشی تبلیغات از پرسشنامه هایی استفاده شد که ابعاد سرگرم کننده ، محتوایی ، ارتباطی ، واکنش عاطفی به تبلیغات ، نگرش به تبلیغات ، علاقه به برند ، آگاهی از برند و تصور از برند را مورد ارزیابی قرار می دهد و قابلیت اعتماد آن بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ و قابلیت اعتبار آن توسط تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است .نتایج حاصل با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که نمایش تبلیغات تلویزیونی باعث تفاوت معناداری در نگرش و دیدگاه مخاطبان به تبلیغات می گردد و در واقع مشاهده تبلیغات در نگرش مخاطبان به تبلیغ ، علاقه به برند ،آگاهی ازبرند و تصور از برند و حتی تمایل به خرید اثر می گذارد .
درپایان براساس نتایج بدست آمده و مدل مفهومی تحقیق ، محققان پیشنهادهای قابل قبولی ارائه نمودند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model to evaluate refah bank of television advertising effectiveness with the structural equation modeling approach in community

نویسندگان [English]

  • korosh saeidi 1
  • Ali akbar farhangi 2
  • Mohammad Soltanifar 3
1 Manager of Ardabil Refah bank
2 Media-manangment- azad-Tehran-Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to present a model to evaluate the effectiveness of television advertising in society.The main issue is how this research can be presented a comprehensive model to measure the effectiveness of television advertising? What are the dimensions of advertising effectiveness? What is the relationship between these dimensions?? For this purpose, 384 customers of one bank branch Brtratbary well as sample was selected using multi-stage sampling.The questionnaires were used to measure advertising effectiveness fun size, content, communication, emotional response to advertising, Aad, interest in the brand, brand awareness and brand perception evaluate And reliability based on Cronbach's alpha coefficient of reliability was examined by exploratory factor analysis The research is descriptive and correlational results obtained using structural equation modeling showed TV ads that make a significant difference in the attitudes of the audience to the advertising and In fact audiences to advertisers advertising on attitude, interest in the brand,brand awareness and perception of the brand and even more reluctant to buy influence.According to the results at the end of the conceptual model, the researchers were acceptable proposals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertising effectiveness
  • interest in the brand
  • Modeling
  • Community