بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و رفتارهای مطلوب اجتماعی جوانان (موردمطالعه شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، سلام آبادغرب، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، سنجش رابطه بین مسئولیت اجتماعی و رفتارهای مطلوب اجتماعی جوانان شهر کرمانشاه می‌باشد. از لحاظ روش شناسی بر اساس روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه انجام‌ گرفت. جامعه آماری جوانان شهر کرمانشاه با تعداد 360450 نفر است. تعداد 400 نفر به شیوه تصادفی ساده برای مطالعه انتخاب شدند. برای ارزیابی ابزار پژوهش از روایی صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. از همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات و رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر برای آزمون مدل استفاده به عمل آمد. نتایج نشان می‌دهد که بین مسئولیت‌پذیری جوانان و ابعاد مختلف رفتارهای اجتماعی مطلوب ارتباط معناداری وجود دارد. رابطه معنی‌داری بین متغیرهای میزان تحصیلات (49/0r=)، میزان درآمد(37/0 r=)، مسئولیت اجتماعی با بعد همدلی(64/0 r=)، مسئولیت اجتماعی با بعد انگیزه‌های داوطلبانه (54/0r=)، مسئولیت اجتماعی با بعد نوع‌دوستی (23/0r=) و مسئولیت اجتماعی با بعد جهت‌گیری درون دینی (42/0r=) با رفتارهای اجتماعی مطلوب وجود دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد مسئولیت اجتماعی(57/0Beta=)، میزان تحصیلات (39/0- Beta=)، طبقه اجتماعی(32/0Beta=) و جنسیت با مقدار(28/0Beta=) به ترتیب میزان اهمیتی در تبیین متغیر وابسته داشته‌اند، وارد معادله رگرسیونی شده‌اند و درمجموع این 4 متغیر توانسته‌اند 63/0 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین و توضیح کنند(63/0=R²).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Examination of the Relation between Social Responsibility and Pro-social Behavior: Kermanshah as a Case Study

نویسندگان [English]

  • ali moradi 1
  • Mohammad Taghi Iman 2
1 Department of Social Science, Eslam Abad Branch, Islamic Azad University, Eslam Abad-e-gharb. Iran.
2 Shiraz
چکیده [English]

The aim of this article is to examination of the relation between Social Responsibility and Pro-social Behavior in the town of Kermanshah. This research conducted based on survey method and with questionnaire among 19-35 years age old in the Kermanshah City. Sample contained 400 persons and selected through simple random sampling. Face validity have been used to verify the validity and alpha coefficients to assess the reliability of the measurement. Pearson correlation, analysis of variance and regression analysis were used to verify hypothesis and research model. According to the research findings, there is a significant relationship between education (r=o.49), income rate (r=-o.37), pro-social behavior to dimension of empathy(r= o.64), pro-social behavior to dimension of volunteer attitudes(r=o.54), pro-social behavior to dimension of altruism(r=o.23)and pro-social behavior to dimension of religious’ attitude(r=o.42) with youths pro-social behavior. Regression results show that the dependence variable is directly influenced by social responsibility (Beta =o.75), education (Beta =o.37), social class (Beta =o.32), sex (Beta =o.28), totally these four variables could predict 63% (percent) (r2 =o,63)of changes regarding dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Pro-social Behavior
  • Altruism