کاربست نظریه جامعه شناسی تاریخی اسکاچپول برآثار حضور امام رضا (ع) در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات، اردبیل، ایران

چکیده

تهجیر امام رضا (ع) به ایران و حضور روشنگرانه و نواندیشانه دینی ایشان علیرغم فضای سراسر خفقان و بسته دوران مامون به رشد و گسترش حوزه های نوگرایی دینی و عقلانیت وبری در جدل‌های علمی معتزله و اشاعره انجامید. انبساط فضای فکری ایجاد شده در پرتو نظریه جامعه‌شناسی تاریخی اسکاچپول، مبتنی بر کنش‌های معنی‌دار و هدفمند و بسترهای ساختی پرسش بنیادین این پژوهش می‌باشد. در این پژوهش با رویکرد روش‌شناسی تاریخی چنین استنباط می‌شود که آثار فکرت‌های نرم گرایانه امام رضا (ع) در مواجهه با پرسشگران، مخالفان و معاندان سبب برون رفت انجمادگرایی در جامعه شده و ظهور کنش‌های معنی‌دار اجتماعی اسکاچپولی را به ارمغان آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pragmatics of skocpol's Historical Sociology Theory on Imam Reza's Presence in Iran

نویسندگان [English]

  • Behrad Asadi 1
  • masomeh garadagi 1
  • Jafar Aghazadeh 2
  • Manijeh Sadri 1
1 Department of humanities , Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Associate Professor of History, University of Mohaghegh Ardabili, Faculty of Literature, Ardabil, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Reza
  • displacement
  • historical sociology
  • Rationality