شناسایی و اولویت بندی عامل های تحلیل جامعه شناختی ورزش همگانی سالمندان در بوستان ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی ورزش ، واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مردم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عامل های تحلیل جامعه شناختی ورزش همگانی سالمندان در بوستان ها است. روش پژوهش حاضر کیفی و کمّی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل سالمندانی بودند که حداقل سابقه 2 سال فعالیت بدنی و ورزش را در بوستان ها داشتند و در بخش کمّی نیز سالمندانی بودند که سابقه حداقل 6 ماه فعالیت بدنی داشتند. داشتن روابط عمومی بالا، سواد در حد خواندن و نوشتن و آمادگی بدنی متناسب از جمله شاخص های انتخاب لیست اولیه صاحبنظران بود. روش نمونه گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد در بخش کمی از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کد گذاری باز، محوری و گزینشی که کمک نرم افزار Maxqda نسخه 2019 تحلیل شد، اولویت بندی شاخص ها با نرم افزار AHP صورت گرفت و در نهایت تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار AMOS انجام گرفت. بر مبنای تحلیل داده ها 56 مفهوم اولیه، و 7 هسته اصلی شناسایی شد. سپس 7 قضیه نظری براساس مدل پارادایمی تحلیل جامعه شناختی ورزش همگانی سالمندان در بوستان ها مطرح شد. شاخص های شناسایی شده شامل تأثیرات مشارکت ورزشی سالمندان در بوستان ها، انگیزه ورزشی سالمندان در بوستان ها، جذابیت ورزش سالمندان در بوستان ها، برتری بوستان ها نسبت به دیگر اماکن، تاثیر ورزش سالمندان در بوستان ها برکیفیت زندگی، فرهنگ سازی ورزش سالمندان در بوستان ها و پیامدهای ورزش سالمندان در بوستان ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Agents for Sociological Analysis of Community Elderly Sport in Gardens

نویسندگان [English]

  • Iraj Rahmani 1
  • Ali Baseri 2
  • Akbar Afarinesh 3
  • Bahram Ghadimi 4
1 PhD Student of Sport Sociology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 department of Anthropology, central Tehran branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Sport Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and prioritize sociological analysis factors of Elderly community sport in gardens. The method of this study is qualitative and quantitative which is exploratory. The statistical population included seniors who had at least 2 years of physical activity and sports in the gardens and in the small part were seniors who had at least 6 months of physical activity. High public relations, literacy, and fitness were among the experts' top lists. The sampling method was non-probability sampling with purposeful selection with maximum diversity or heterogeneity. The sample size in this study was 16 persons based on theoretical saturation index. The interviewing tool was open-ended and based on three open, axial and selective coding steps analyzed with the help of Maxqda version 2019, indexes were prioritized with AHP software and finally confirmatory factor analysis was performed with AMOS software. Based on the data analysis, 56 primary concepts, and 7 core concepts were identified. Then, 7 theoretical theories were proposed based on the paradigm model of sociological analysis of Elderly sport in the gardens. Identified indicators include the effects of Elderly Athletic Participation in Gardens, Elderly Athletic Motivation in Gardens, Attractiveness of Elderly Athletes in Gardens, Excellence of Gardens over Other Places, Impact of Elderly Athletes on Gardens Quality of Life, Culture of Elderly Athletes in Gardens and Consequences of Elderly Athletes in Gardens Was.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological analysis
  • Public sports
  • gardens