واکاوی جامعه‌شناختی چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با مدارای اجتماعی در میان شهروندان شهر تهران با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران.

چکیده

مدارای اجتماعی مفهوم بنیادینی در حوزه تعاملات اجتماعی بشمار می‌آید و چنانکه برخی متفکرین تأکید کرده‌اند، تعاملات سازنده و مثبت، شالوده فرایندهای اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی جامعه‌شناختی چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با مدارای اجتماعی در میان شهروندان 18 تا 70 ساله شهر تهران انجام گرفت. روش انجام پژوهش پیمایش است و جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر تهران می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر تعیین گردید. جهت نمونه‌گیری از جامعه آماری از نمونه‌گیری طبقه‌ای استفاده شد که با توجه به ویژگی‌های جامعه آماری، این روش به صورت چند مرحله‌ای و متناسب صورت گرفته است. به منظور سنجش متغیر وابسته مدارای اجتماعی از پرسشنامه 57 گویه‌ای وگت و برای سنجش متغیرهای مستقل تحقیق از پرسشنامه‌ محقق ساخته استفاده شده است.‌ در تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری (‌نرم‌افزار ایموس نسخه 23‌) استفاده گردید که وضعیت شاخص‌های برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد و انجام اصلاحات لازم قابل قبول بودن مدل نهایی را نشان داد. یافته‌های تحقیق می‌دهد که رابطه معنادار و مستقیمی بین متغیرهای مستقل، دینداری (0/169=P)، اعتماد اجتماعی ‌(0/105=P)، ارزش های ابراز وجود (0/152=P) و احساس امنیت (0/123=P) با متغیر وابسته مدارای اجتماعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis of the challenges and opportunities associated with social tolerance among citizens of Tehran using structural equation modeling (Amos)

نویسندگان [English]

  • parvaneh bayatei 1
  • esmaeel jahanbakhsh 2
  • shapoor bbehyan 3
1 PhD in Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran.
چکیده [English]

Social Tolerance is a fundamental concept in the field of social interactions, and as some thinkers have emphasized, constructive and positive interactions are the foundation of social processes. The present study aimed to explore the challenges and opportunities associated with social tolerance among 18-70 year-olds in Tehran. The research method was survey and the statistical population consisted of all citizens of Tehran. Using the Cochran formula, 384 people were selected. A stratified sampling method was used to sample the population. According to the characteristics of the statistical society, this method was performed in a multi-stage and proportional manner. In order to measure the social dependency variable, a 57-item questionnaire was used. The data were analyzed using structural equation modeling software (Emulsoft Software Version 23). The status of absolute, adaptive and An attempt was made to make the necessary modifications acceptable for the final model. Findings show that there is a meaningful and direct relation between independent variables, religiosity (P = 0.169), social trust (P = 0.510), assertiveness values ​​(P = .152), and security feeling (P = .123) with variables Affiliated with social tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological
  • challenges
  • opportunities
  • Tolerance
  • Social Tolerance