سهم ابعاد سرمایه اجتماعی در میزان تمایل به گردشگری ساکنین شهرهای ساحلی استان مازندران (مورد مطالعه: بابلسر، محمودآباد، نوشهر، چالوس، رامسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی ، بابل، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سهم ابعاد سرمایه اجتماعی در میزان تمایل به گردشگری ساکنین شهرهای ساحلی استان مازندران (مورد مطالعه: بابلسر، محمودآباد، نوشهر، چالوس، رامسر) می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تبیینی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش تمام افراد ساکن بالای 20 سال پنج شهر ساحلی استان مازندران (بابلسر، محمودآباد، نوشهر، چالوس، رامسر می‌باشند. حجم نمونه تحقیق حاضر با استفاده از فرمول کوکران 530 نفر می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق پرسشنامه محقق‌ساخته می‌باشد که از تحقیقات پیشین نیز استفاده شده است و شامل 119 سوال بسته در قالب طیف لیکرت و سوالات بسته و باز، مربوط به متغیرهای زمینه‌ای تحقیق می‌باشد. پس از جمع‌آوری اطلاعات، با استفاده از نرم افزار SPSS و سپس Amos داده‌ها استخراج، طبقه‌بندی، توصیف و تحلیل شده و در نهایت گزارش نهایی تحقیق بر مبنای یافته‌ها و نتایج تنظیم و تدوین گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین ابعاد کل سرمایه اجتماعی (بعد روابط اجتماعی، بعد هنجار اجتماعی و بعد اعتماد اجتماعی) با تمایل به گردشگری و انگیزه گردشگری رابطه معنی­ داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The share of social capital in the rate of tourism incidence in coastal towns in Mazandaran province (Case study: Babolsar, Mahmoudabad, Noshahr, Chalus, Ramsar)

نویسندگان [English]

  • fatemeh mousazadeh 1
  • ALI ASGHAR ABBASI ASFAJIR 2
  • ali rahmani firouzjah 2
1 PhD Student in Economic Sociology and Development, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the contribution of social capital dimensions on the inclination to tourism of residents of coastal cities of Mazandaran province (Case study: Babolsar, Mahmoudabad, Noshahr, Chalus, Ramsar). The research method is descriptive-explanatory and survey type. The statistical population of this study is all residents over the age of 20 years in five coastal cities of Mazandaran, Babolsar, Mahmoudabad, Noshahr, Chalus and Ramsar. The sample size of the present study is 530 people using Cochran formula. The data collection tool is a researcher-made questionnaire that has been used to some extent from previous research and includes 119 closed questions in terms of Likert spectrum and open and closed questions related to the underlying variables of the research. After collecting information, the SPSS and then Amous data were extracted, classified and analyzed, and ultimately the final report of the research was based on the findings and results. The results show that between the total dimensions Social capital and then social relations, social norms, and the dimension of social trust with Tendency to Tourism and tourism motivation have a meaningful relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • social relations
  • social norm dimension
  • dimension of social trust
  • tendency to tourism