مدل معادلات ساختاری علل اجتماعی- فرهنگی گرایش به جراحی‌های زیبایی (مورد مطالعه زنان شهر ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه‌شناسی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 استاد گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

جراحی زیبایی عمل پیشرفته پزشکی- فرهنگی و یکی از مسائل مورد بررسی در جامعه‌شناسی پزشکی است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین علل اجتماعی گرایش زنان به جراحی‌های زیبایی است. پژوهش حاضر به روش پیمایشی، در بین زنان 19 تا 44 سال شهر ایلام با ابزار پرسشنامه و به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ایِ چند مرحله‌ای توأم با تصادفی سیستماتیک انجام شده است، حجم نمونه 370 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید.  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و برای مدل‌سازی علل گرایش زنان به جراحی زیبایی از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که گرایش به جراحی زیبایی در میان زنان 19 تا 44 سال شهر ایلام از سطح متوسط به پائینی قرار دارد. طبق نتایج که بین متغیرهای سن، فشارهای اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، گروه‌های مرجع، تدین (دین‌داری) و مصرف رسانه‌ای با گرایش زنان به جراحی زیبایی همبستگی معناداری وجود دارد که در بین این متغیرها، تأثیر گروه‌های مرجع در گرایش به جراحی‌های زیبایی بیش‌تر از سایر متغیرها است. مدل نهایی استخراج شده در نرم‌افزار لیزرل بیانگر آن است که متغیرهای گروه‌های مرجع، مقبولیت اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، فشارهای اجتماعی و سن از جمله عوامل مؤثر بر گرایش زنان به جراحی زیبایی می‌باشند. بنابراین، مدل برازش شده در این تحقیق برای مطالعه علل گرایش زنان به جراحی زیبایی، مدل مناسبی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Equations models of Socio- Cultural Reasons on Tendency to Cosmetic Surgeries (A case study among in the city of Ilam)

نویسندگان [English]

  • heshmat ghobadi 1
  • Alireza kaldi 2
  • Mohmmad Sadegh Mahdavy 3
1 Department of Sociology, Ilam branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cosmetic surgery is an advanced  medical- cultural surgery which is among the investigated issues in the society of medicine.  The main aim of the present study is discussing the social reasons considering the tendency of women to cosmetic surgeries. the present research was done with using survey method among women with age range of  19-44 years in the city of Ilam. Research instrument is a questionnaire and data were collected by multi- clustering sampling following systematic random sampling method. Research population is including 370 cases that were selected by Cochran formula. For data analysis, SPSS software was used and also for modeling of reasons, LYSERAL software was used. Data analysis shows that cosmetic surgery likeness tendency among women in the age range of in the city of Ilam is intermediate. Also findings indicated that there is a significant correlation between variables of age, social pressure, social acceptance, references groups, religion, media using and women tendency to likeness toward cosmetic surgery and among them, the effect of references groups was more than other variables. Finally derived model in LYSERAL software indicated that variables of references groups, social acceptance, media using, social pressures and age are effective factors on women tendency to likeness toward cosmetic surgery, so the processed model in this research is an appropriate model for investigating the reasons on women tendency to likeness toward cosmetic surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmetic Surgery
  • Women
  • Ilam
  • references groups
  • social acceptance