تحلیل جامعه‌شناختی تفسیر مردم از تغییرات جهان زیست خانواده (مطالعه موردی: شهر مریوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در طول چند دهه اخیر، جهان زیست خانواده ایرانی تحت تأثیر عوامل گوناگون از گونه‌های گذشته­ی خود متمایز شده است. مطالعه حاضر به بررسی درک معنایی تجارب­زیسته مردم از ویژگی‌ها و مشخصه‌های کنونی خانواده می‌پردازد. رویکرد تحقیق حاضر تفسیرگرایی اجتماعی و روش‌شناسی آن مبتنی بر روش تحقیق کیفی است. داده‌های آن براساس فنون قوم‌نگاری (مشاهده مشارکتی، مصاحبه باز و بی‌ساخت)، براساس منطق نمونه‌گیری هدفمند و نظری در بین ساکنان شهر مریوان گردآوری و براساس نظریه زمینه‌ای تحلیل و درنهایت، نتیجه در قالب الگوی پارادایمیک ارائه شده­است. هدف عمده این تحقیق بررسی درک و تفسیر تجارب مردم از ویژگی‌ها و خصوصیات خانواده کنونی، آن­طور که توسط مردم تحت مطالعه تجربه شده است. یافته‌ها شامل 24 مفهوم، 5 مقوله جزء (ورود عناصر مدرن، پذیرش، تمایلات فردگرایانه، تغییرات ارزشی و ارتقای اجتماعی ـ اقتصادی)، 2 مقوله عمده (پدیده نوسازی و خانواده نوسازی­شده) است. «خانواده در حال گذار» مقوله­ی هسته نهایی است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده ظهور ویژگی‌های متعددی در جهان­زیست خانواده کنونی در جامعه مورد بررسی است. براساس درک و تفسیر مردم این جامعه، خانواده تحت تأثیر عوامل سنت‌زدا، ازجمله عناصر نوسازی ویژگی‌های متفاوت و بعضاً متمایز به خود گرفته ­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The sociological analysis of people interpretation from Family life changes (case study: Marivan city)

نویسندگان [English]

  • Ako kohnapooshi 1
  • Alireza kaldi 2
  • Seyed Mohammad Seyedmirzaie 3
1 Ph.D. Student of Sociology of Social Groups, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

During the recent decades, Iranian family’s life, under the effect of various factors, has differentiated it form past species. The purpose of this study is to investigate the deep perception of life experience about present characteristics and features of family. The procedure in the present study is a kind of social interpretivism. And this study is a qualitative research too. The data are based on Ethnography techniques (open and, unstructured interviews), and they are collected among Marivan inhabitants based on basis of purposive and theoretical sampling and finally they have been analyzed on the basis of Grounded Theory and the results have been presented in terms of paradigmatic pattern. The main purpose of this research is to investigate people perception and interpretation of qualities and characteristics of present family from the participants point of view. The findings include 24 themes, 5 detailed categories (modern factor entrance acceptance, individualism desires, value change and social – economical promotion), two main categories are (modernization phenomenon and renovated family). The core category is “family in transition”. The results of the study show that various characteristics and qualities in appearing in the present life of marivan’s society. Furthermore, based on the perception and changes of people of this society, the family, has gained various and especially separate characteristics under the effect of divergent forces, including modernization factors. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family
  • Grounded Theory
  • Modernization
  • social interpretivism