بررسی تأثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر رضایت از کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعه موردی: محلات سلطان میراحمد و فین کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی ،واحد علوم وتحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

3 استادگروه شهرسازی،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه علم و صنعت،تهران ،ایران

چکیده

محله‌های شهری به عنوان هسته اصلی جریان‌های اجتماعی در گذر زمان، نقش اساسی در شکل‌دهی و سامان‌دهی ارتباطات پایدار اجتماعی داشته است. در طول چند دهه اخیر با توسعه شهرها و تغییرات اساسی زندگی ساکنان، این هسته‌ی ارزش‌مند شهری دچار بحران شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و هم‌چنین سنجش میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر رضایت از کیفیت زندگی در محله‌های شهری است. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بر حسب گردآوری داده‌ها ترکیبی است. روش نمونه­گیری چند مرحله­ای و ابزار گردآوری اطلاعات، به صورت پرسشنامه بوده است. جهت آزمون فرضیات پژوهش از آزمون تفاوت میانگین­ها برای دو نمونه مستقل، آزمون همبستگی پیرسون و مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود ارتباط معنی‌دار میان تمامی ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی است و سرمایه اجتماعی پیش­بینی کننده مناسبی برای متغیر رضایت از کیفیت زندگی است. نتایج نشان داد که میزان تأثیرگذاری متغیر سرمایه اجتماعی بر رضایت از کیفیت زندگی (0/58) می‌باشد. بیش‌ترین تأثیرگذاری متغیر سرمایه اجتماعی بر متغیر کیفیت زندگی را شاخص اعتماد (0/86) دارا است. با ارتقاء سرمایه اجتماعی از طریق افزایش اعتماد می­توان رضایت از کیفیت زندگی را در محلات شهری ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Social Capital on Satisfaction of Quality of Life in Urban Neighborhoods (Case Study: Sultan Mirahmad and Fin Kashan)

نویسندگان [English]

  • mona loghman 1
  • Zahra Sadat Saeede Zarabadi 2
  • mostafa behzadfar 3
1 Department of Urban development, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Urban Development, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran
3 Department of Art and Architecture, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Urban neighborhoods, as the core of social interactions over time, have played a key role in shaping and organizing sustainable social relationship. Over the last decades, With development of cities and fundamental changes in the way of life of residents, these valuable urban cores have been in crisis. As approaches today Based on increasing social capital in local communities as an effective way of promoting sustainable social development and satisfaction of quality of life.
The purpose of this research is to identify the dimensions and to measure the impact of social capital on satisfaction of quality of life in urban neighborhoods. The research method is applied in terms of purpose and is based on the combination of data collection. Sampling method In this multistage research and data gathering tool, a questionnaire was used which was validated using a confirmatory factor analysis and its reliability was verified using Cronbach's alpha. The hypotheses were analyzed by the test method for the difference between the mean of independent samples, Pearson correlation and structural equation modeling.
The results indicate a significant relationship between variables of social capital and satisfaction of quality of life and also social capital is a good predictor for satisfaction of quality of life. The results show that the effect of social capital on satisfaction of quality of life is(0/58). The most effective of social capital on quality of life is the index of trust(0.86) and by increasing trust, it is possible to improve the quality of life in urban neighborhoods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • quality of life
  • neighborhoods
  • Structural Equation Mode