شناسایی و اولویت بندی عامل‌های تحلیل جامعه‌شناختی ورزش همگانی سالمندان در بوستان‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی ورزش ، واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مردم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عامل‌های تحلیل جامعه‌شناختی ورزش همگانی سالمندان در بوستان‌ها است. روش پژوهش حاضر کیفی  و کمّی که از نوع اکتشافی است. جامعه آماری شامل سالمندانی بودند که حداقل سابقه 2 سال فعالیت بدنی و ورزش را در بوستان‌ها داشتند و د بخش کمّی نیز سالمندانی بودند که سابقه حداقل 6 ماه فعالیت بدنی داشته باشند، بودند. داشتن روابط عمومی بالا، سواد در حد خواندن و نوشتن و امادگی بدنی متناسب از جمله شاخص­های انتخاب لیست اولیه صاحب­نظران بود. روش نمونه­گیری به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی، با انتخاب هدفمند و با حداکثر تنوع یا ناهمگونی استفاده شد در بخش کمّی از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 16 نفر بود. ابزار اندازه­گیری مصاحبه باز بود و بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی به کمک نرم­افزار Maxqda تحلیل شد، اولویت‌بندی شاخص‌ها با نرم افزار AHP صورت گرفت و در نهایت تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار AMOS انجام گرفت. بر مبنای تحلیل داده­ها 56 مفهوم اولیه، و 7 هسته اصلی شناسایی شد. سپس 7 قضیه نظری بر اساس مدل پارادایمی تحلیل جامعه‌شناختی ورزش همگانی سالمندان در بوستان‌ها مطرح شد. شاخص‌های شناسایی شده شامل تأثیرات مشارکت ورزشی سالمندان در بوستان‌ها، انگیزه ورزشی سالمندان در بوستان‌ها، جذابیت ورزش سالمندان در بوستان‌ها، برتری بوستان‌ها نسبت به دیگر اماکن، تأثیر ورزش سالمندان در بوستان‌ها برکیفیت زندگی، فرهنگ‌سازی ورزش سالمندان در بوستان‌ها و پیامدهای ورزش سالمندان در بوستان‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological analysis, Public sports, The elderly, gardens.

نویسندگان [English]

  • Iraj Rahmani 1
  • Ali Baseri 2
  • Akbar Afarinesh 3
  • Bahram Ghadimi 4
1 PhD Student of Sport Sociology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Anthropology, central Tehran branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Sport Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and prioritize sociological analysis factors of Elderly community sport in gardens. The method of this study is qualitative and quantitative which is exploratory. The statistical population included seniors who had at least 2 years of physical activity and sports in the gardens and in the small part were seniors who had at least 6 months of physical activity. High public relations, literacy, and fitness were among the experts' top lists. The sampling method was non-probability sampling with purposeful selection with maximum diversity or heterogeneity. indexes were prioritized with AHP software and finally confirmatory factor analysis was performed with AMOS software. Based on the data analysis, 56 primary concepts, and 7 core concepts were identified. Then, 7 theoretical theories were proposed based on the paradigm model of sociological analysis of Elderly sport in the gardens. Identified indicators include the effects of Elderly Athletic Participation in Gardens, Elderly Athletic Motivation in Gardens, Attractiveness of Elderly Athletes in Gardens, Excellence of Gardens over Other Places, Impact of Elderly Athletes on Gardens Quality of Life, Culture of Elderly Athletes in Gardens and Consequences of Elderly Athletes in Gardens Was.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociological analysis
  • Public sports
  • gardens