تبیین جامعه شناختی تغییرات اولویت نظام های ارزشی جوانان (مورد مطالعه: جوانان 29-15 سال شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی تغییرات اولویت نظام های ارزشی جوانان، مورد مطالعه: جوانان 29-15ساله شهر اردبیل انجام شد. چارچوب نظری و مدل تحلیلی با استفاده از نظریه نظریه‌پردازانی همچون اینگلهارت، زیمل، مید و وبر ارائه شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه‌های پرسشنامه از اعتبار صوری و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ که برای کلیه متغیرها بالاتر از 0/70 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جوانان 29-15 ساله شهر اردبیل هستند که تعداد آن‌‌ها طبق آمار ثبت و احوال شهر اردبیل 193826 (95822 پسر و 98004 دختر) نفر گزارش شد که از بین آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 598 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای spss و Amos استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشانگر این بودند که متغیرهای مستقل میزان استفاده از رسانه های جمعی، دینداری، شبکه های اجتماعی و ارتباط با گروه های مرجع بر متغیر وابسته اولویت های ارزشی تاثیر معنی داری دارند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که ارزش اقتصادی با میانگین رتبه 3/97 مهمترین اولویت نظام های ارزشی جوانان است و پس از آن ارزش اجتماعی با میانگین رتبه 3/02 در رتبه دوم اهمیت قرار دارد. همچنین ارزش فرهنگی با میانگین رتبه 2/00 در رتبه سوم اهمیت قرار دارد. نهایتا ارزش سیاسی با میانگین رتبه 1/02 در بین عوامل مختلف در رتبه آخر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Explanation of Changes in Priority of Value Sestems of the Youth (Case Stady: 15-29 year – old young people in Ardebil)

نویسندگان [English]

  • hasan shiralizadeh
  • mansour haghighatian
  • Asghar mohammadi
چکیده [English]

The present study aimed at the sociological explanation of the Changes in priority of youth value systems in the study of young people aged 15-29 in Ardebil. Theoretical framework and analytical model were presented using theorizing theories such as Inglehart, Simmel, Mead, and Weber. This research was carried out through a survey method. To improve the validity of questionnaire measures, face validity and reliability were also measured using Cronbach's alpha coefficient, which was more than 0.70 for all variables. The statistical population of the study consisted of all 15- to 29-year-olds in Ardabil city whose number was reported according to the statistics of Ardabil city of 193826 (95822 males and 98004 girls). 598 of them were selected by using cluster sampling method using Cochran's formula Multi-step as a sample. Data were analyzed by SPSS and Amos software. Findings indicate that independent variables have a significant effect on the use of mass media, religiosity, social networking and communication with reference groups on the dependent variable of value priorities. Also, the results of Friedman's test showed that economic value with the average score of 3.97 is the most important priority of youth value systems, and then social value with an average of 3.23 is in the second rank. The cultural value is also ranked third with an average score of 2.00. Ultimately, the political value with the average score of 1.12 is among the various factors in the last rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value priorities
  • Mass Media
  • religiosity
  • social networks and reference groups