فراتحلیل مطالعات انجام شده پیرامون عوامل موثر بر طلاق عاطفی در جامعه‌ی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، ایران

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، دانشگاه کاشان، ایران

چکیده

از مهم‌ترین مسائلی اجتماعی که خانواده در جوامع معاصر را تحت تاثیر قرار داده، مساله طلاق عاطفی است. به­ طوری که مطالعات بسیاری را برانگیخته است. از این­ رو، انجام تحقیقاتی که بتوان از طریق آن عصاره پژوهش ­های موجود را بدست آورد بسیار ضروری است. هدف از پژوهش حاضر، به کارگیری فراتحلیل به­ منظور تحلیل و ترکیب نتایج مطالعات پیرامون عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی است. جامعه­ آماری کلیه مقالات در مورد طلاق عاطفی در بین خانواده­ های ایرانی است که بین سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ انجام شده­ اند. با توجه به معیارهای فراتحلیل، 5 مقاله در خصوص طلاق عاطفی از میان 60 مقاله منتشر شده در پایگاه­ های اطلاعاتی انتخاب و توسط نرم افزار فراتحلیل بررسی شدند. بررسی­ های اولیه نشان ­دهنده ناهمگنی اندازه اثر و عدم سوگیری انتشار مطالعات است. هم چنین، اندازه­ های اثر متغییرهای میزان دینداری زوجین معادل 0/316، میزان دخالت خانواده ­ها 0/303، ساختار قدرت در خانواده 0/387 است که بر حسب نظام تفسیری کوهن متوسط رو به بالا ارزیابی می­ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A meta-analysis of studies on factors affecting emotional divorce in Iran society

نویسندگان [English]

  • mohsen niyazi 1
  • somayeh miri 2
  • hadi afra 2
1 Professor, Department of Social Sciences, Kashan University, Iran
2 PhD Student inSociology, Kashan University, Iran
چکیده [English]

Emotional divorce is one of the most important social issues affecting families in contemporary societies. In a way that has sparked a lot of studies. Therefore, it is essential to conduct research that can get the existing research main extract. The purpose of the present study is to apply meta-analysis to analyze and combine the results of studies on factors affecting emotional divorce. The statistical population consists of all articles on emotional divorce among Iranian families between the years of 1390 and 1396. According to the meta-analysis criteria, 5 articles on emotional divorce were selected from the 60 articles published in databases and reviewed by meta-analysis software. Initial investigations indicate the heterogeneity of effect size and lack of bias in publication studies. Also, the effect sizes of the variables of the religiosity of the couples are 0.316, the families’ involvement 0.303, the power structure in the family 0.387, which is evaluated in terms of the average to top from Cohen interpretive system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional divorce
  • Couple religiosity
  • family power structure
  • Family involvement
  • meta-analysis