رابطه‌ی بین عوامل اجتماعی – فرهنگی و تمایل جوانان تهرانی به ورزش همگانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزش، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیارگروه جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیارگروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به ورزش جوانان به ویژه زنان می‌‌باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس مسیر از نوع توصیفی می‌‌باشد که بر روی جوانان شهر تهران انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه جوانان ساکن در شهر تهران در حدود 3040248 نفر بر اساس سرشماری سال 1395 می‌باشند که بر اساس جدول برگرفته از گلن دی ایزرائیل به میزان 370 نفر به عنوان نمونه تعیین و برای اطمینان از عدم تورش 400 نفر به عنوان نمونه‌ی نهایی انتخاب گردید و با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای نمونه‌گیری انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد شده‌ی حمایت اجتماعی، پذیرش اجتماعی، سرمایه اجتماعی، رفتار مطلوب اجتماعی، سرمایه فرهنگی، هوش فرهنگی و جهت‌گیری مذهبی و پرسشنامه‌ی پژوهشگر ساخته‌ی تمایل به ورزش همگانی با ضریب CVR برابر با 0/86، اعتبار سازه برابر با 0/77 و پایایی برابر با 0/89 بودند. نتایج به دست آمده از همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی حاکی از آن بود که عدم وجود سرمایه‌ی اجتماعی، رفتار مطلوب اجتماعی و حمایت اجتماعی بر تمایل جوانان به ورزش همگانی تأثیر گذار بودند و عدم وجود پذیرش اجتماعی، هوش فرهنگی، سرمایه‌ی فرهنگی و باورها و جهت‌گیری‌های اعتقادی و ارزشی تأثیری بر تمایل به ورزش همگانی نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between socio-cultural factors and the tendency of Tehran youth to public sports

نویسندگان [English]

  • hamed gholampourgaleshkolami 1
  • khalil mirzaeei 2
  • Bahram Ghadimi 3
  • zahra alipourdarvishi 4
1 PhD Student in Sports Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sociology, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Sociology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the current research is to survey the influence of Social and Cultural factors on youth tendency to public sport. The research is has been conducted by applied method  in its goal and by descriptive one in its path. The  population of the research includes all youth in Tehran (about 3040248 person) from which 370 ones were selected in accordance with De Israeil (2008 online) sample size table the size has been increased to 400 for accuracy and has been choosen through the multi-stage cluster random sampling. The Data gathered by the standard questionnaires of the social support, the social acceptance, the social capital, the social favorite behavior, the cultural capital, the cultural intelligence and the religious orientation along with researcher made one about public sport with the CVR: of 0/860 and the content validity: of 0/776 and the reliability: of 0/894. the data has been analysed by the Pearson correlation & liner Regression and the results shows that lack of social capital, social favorite behavior and social support affect significantly on public behavior and lack of social acceptance, cultural intelligence, cultural capital and belief and value orientations did not affect on public sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public sport
  • Social Factors
  • Cultural Factors
  • Tehran youth