مقایسه‌ی حمایت اجتماعی، سبک‌های مقابله و جوّ عاطفی خانواده در بین زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و غیر حمایت در شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد مرودشت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت ، ایران.

2 گروه مشاوره توانبخشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت ایران

چکیده

هدف پژوهش مقایسه‌ی حمایت اجتماعی، سبک‌های مقابله و جوّ عاطفی خانواده در بین زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و غیر حمایت در شیراز بوده است. روش پژوهش حاضر، علّی- مقایسه‌ای است که نمونه‌ی پژوهشی شامل 107 زن سرپرست خانوار تحت حمایت و 107 زن سرپرست خانوار غیرحمایت بودند. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها شامل مقیاس حمایت اجتماعی فیلیپس (PSSI)، پرسش‌نامه‌ی راهبردهای مقابله‌ای (CISS) و پرسش‌نامه‌ی جو عاطفی خانواده‌ی برن (BFECQ) بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل تحلیل واریانس یک راهه‌ی چند‌متغیری (مانوا) و تحلیل واریانس یک‌راهه (آنوا) استفاده شده است. یافته‌های توصیفی نشان داد به جز سبک مقابله‌ای هیجان‌مدار، میانگین نمرات گروه زنان سرپرست خانواد تحت حمایت از گروه زنان غیرحمایت بالاتر است. یافته‌ها نشان داد که بین زنان سرپرست خانوار تحت حمایت و زنان سرپرست خانوار غیرحمایت در شیراز از لحاظ خرده‌مقیاس‌های حمایت اجتماعی (حمایت خانواده، دوستان و دیگران)، خرده‌ مقیاس‌های سبک‌های مقابله‌ای (سبک‌های مسئله‌مدار، هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار) و جو عاطفی خانواده (جوّ پدر- فرزندی و مادر- فرزندی) در سطح 0/001 تفاوت وجود دارد. بنابراین وقتی زنان سرپرست خانوار، تحت حمایت نهادهای حمایتی قرار بگیرند، آسایش و آرامش بیش‌تری می‌یابند، تعلق خاطر کم‌تری دارند و می‌توانند صمیمت بیش‌تری را صرف خانواده و فرزندان خود کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of social support, coping and family emotional climate and non-sponsored female-headed households in Shiraz

نویسندگان [English]

  • sousan sahami 1
  • Amaneh Golipoor 2
1 Department of Sociology, Marvdasht Branch , Islamic Azad University, Marvdasht , Iran.
2 Department of Rehabilitation Counseling, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Iran.
چکیده [English]

The aims of paper was comparison of social support, coping and family emotional climate and non-sponsored female-headed households in Shiraz. Research method was causal-comparative that study sample consisted of 107 households and 107 non-sponsored households. The instrument used for data collection were includes social support scale Phillips (PSSI), Coping Inventory For Stressful Situation (CISS) and family emotional climate questionnaire Bern (BFECQ), respectively. Descriptive and explanation statistical methods were used,  including multivariate analysis of variance (MANVOA) and one-way analysis of variance (ANOVA). Analyzes were performed using software (SPSS) version 21 for data analysis.   Findings showed that except emotional coping style,  the scores mean of women heads of household under is higher the of women non-sponsored households.    Findings showed that are different in between sponsored female-headed households and non-sponsored households in Shiraz in terms of subscales of social support (family, friends and others support), subscales of coping styles (task oriented, emotion oriented, avoiding oriented coping) and emotional family climate (father-son and mother-child climate) at level of p < 0/001. When women heads of households, institutions sponsored the study says, comfort and become more relaxed, less attachment and can spend more warmth and intimacy of their family and their children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social support
  • coping styles
  • family emotional climate
  • female-headed households