رابطه کارکردهای شبکه های اجتماعی مجازی و دین گریزی (مورد مطالعه: جوانان 15 تا 29 ساله منطقه 15 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه شبکه­‌های اجتماعی مجازی با دین­ گریزی جوانان می­‌باشد. در این پژوهش چارچوب نظری مبتنی بر نظریات ساخت‌یابی برگر و لاکمن،  نظریه گیدنز و نظریه استفاده و خشنودی است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری تمامی جوانان 29-15 ساله منطقه 15 شهر تهران است که با روش نمونه­‌گیری خوشه­ای تصادفی و بر اساس فرمول کوکران 380 نفر از جوانان منطقه 15 شهر تهران انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می­‌باشد. در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده­‌ها با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که استفاده از کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و دینی شبکه­‌های اجتماعی مجازی در حد متوسطی است و بیش‌ترین جوانان در گروه کم اعتقاد قرار گرفته­‌اند. نتایج بیانگر آن است که بین شبکه‌های اجتماعی مجازی و دین­‌گریزی جوانان همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. بین کارکردهای اجتماعی شبکه­‌های اجتماعی مجازی و دین­‌گریزی جوانان رابطه منفی و معنادار و بین کارکردهای فرهنگی شبکه­‌های اجتماعی مجازی و دین­‌گریزی جوانان رابطه معناداری وجود دارد. هم‌چنین نتایج نشان داده است که بین کارکردهای دینی شبکه­‌های اجتماعی مجازی و دین­‌گریزی جوانان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیونی و تحلیل مسیر  نشان داده است که کارکردهای اجتماعی شبکه­‌های اجتماعی مجازی بیش‌ترین تأثیر را بر دین­‌گریزی جوانان داشته است. طبق نتایج، شبکه­‌های اجتماعی مجازی توانسته است 20/7 درصد از واریانس متغیر وابسته دین­‌گریزی جوانان را تببین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

relationship between Virtual Social Networks and Religion Aversion (Case Study: youth 15 to 29 years old in District 15 of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Nazanin Malekian 1
  • hasan jokar ghomi 2
1 Department of Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Master of Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the relationship between virtual networks and Religion aversion of youth. In this research, the theoretical framework is based on Berger and Luckmann's social construction theories, Giddens theory and the theory of use and gratification. The present research is correlational and survey method. The statistical population is all 15-29-year-old youth in district 15 of Tehran which randomly by cluster sampling method and based on the Cochran formula, 380 people was selected. The data gathering tool was a researcher made questionnaire. In this research, data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and multivariate regression. The results of the research have shown that the use of social, cultural and religious functions of virtual social networks is moderate average, and youngest people are believed to be in The low-believer group. The results indicate that there is a negative and significant correlation between the virtual social networks and the religion aversion of youth. There is a meaningful relationship between the cultural functions of virtual social networks and religion aversion of youth. And also there is a negative and meaningful relationship between the religious functions of virtual social networks and religion aversion of youth. Regression and path analysis results show that the social functions of social networks have had the greatest impact on religion aversion of youth. Virtual social networks have been able to distinguish 20.7% of the variance of the dependent variable of religious aversion among youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual social networks
  • social function
  • cultural function
  • religious function
  • religion aversion