نقش ساختار سازه ای ساختمان های عمومی در تغییر احساس امنیت شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، دانشگاه هنر اصفهان، ایر ان

2 استادیار گروه معماری، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

3 استادیار گروه معماری .واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

چکیده

این پژوهش میکوشد با نگاهی نو به ارتباط سازه و معماری به منظور افزایش درک معماران، ادراک افراد و امنیت انسان ها به بازگو کردن فرآیند سیستم عاملی برای حل رابطه سازه و معماری، و سعی در تبیین مفاهیم سازه ای در جهت درک بهتر آنها بنماید. ادراک انسان از محیط جزو محوری ترین مقولات در روان شناسی محیطی و احساس امنیت، یک پدیده روان‌شناختی- اجتماعی است. این دو، فرآیندی هستند، که انسان از طریق آن داده های لازم را بر اساس نیازش و  تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم از شرایط و اوضاع محیط پیرامون خود بر می گزیند بدون شناخت عوامل مؤثر، تأمین احساس امنیت اجتماعی برای حضور افراد در جوامع، امکان‌پذیر نخواهد بود. معماران، همواره با مشکل عدم درک مفاهیم سازه ای رو به رو بوده‌اند، زیرا مفاهیمی که بتوان از طریق آنها سازه را در بستر معماری کاربردی کرده وجود ندارند یا به صورت پراکنده‌اند. در پژوهش حاضر از روش تحقیقی توصیفی تحلیلی، از نوع پیمایشی با جامعه آماری متخصصین و افراد خبره و نمونه آماری 78 نفر استفاده شده و در نتایج به دست آمده مشخص گردیده که پایداری و مقاومت برروی امنیت روانی و امنیت کالبدی، فناوری برروی امنیت کالبدی، هندسه برروی ایمنی، تعادل برروی امنیت اجتماعی یکپارچگی برروی امنیت کالبدی، سازگاری برروی امنیت روانی را نمیتوان به اثبات رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation Of The Relationship Between The Structure Of Public Buildings And changes The Psychological Security Of Residents

نویسندگان [English]

  • Jafar Yousefpour 1
  • Mehdi Mahmoudi kamel abad 2
  • Siyamak Panahi 3
چکیده [English]

This study seeks to revisit the structure and architecture relationship to enhance architects' understanding, human perception, and human security by recounting the operating system process for resolving the relationship between architecture and architecture, and to try to explain structural concepts in order to better understand them. Human perception of the environment is one of the most central issues in environmental psychology and a sense of security is a social-psychological phenomenon. They are a process by which human beings select the necessary data based on their needs and direct and indirect experiences of the conditions of the environment around them. Without knowing the effective factors, it will not be possible to provide a sense of social security for people in the community. Was. Architects have always faced the problem of not understanding structural concepts, because concepts that can be applied to the structure of an applied architecture do not exist or are scattered. In this descriptive-analytical research, a survey was conducted with a sample of 78 experts and a sample of 78 people. The results showed that the stability and resistance to psychological and physical security, physical security technology, The geometry of safety, the balance of social security, the integration of physical security, the compatibility of psychological security cannot be demonstrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of Security
  • Structural Structure
  • Environmental Psychology
  • People's Perception