تغییرات جایگاه زنان قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی ایران بین سال های (1357-1384)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگزاری عمومی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

با توجه به اینکه زنان به عنوان بخش مهمی از اجتماع، وظایف خطیری را عهده دار بوده‫اند ‫و همراه با مردان در صحنه‫های گوناگون حضور فعالانه داشته‫اند، اما طی دوره‫های گذشته در کشور ما توجه به جایگاه و حقوق زنان فراز و نشیب‫هایی را به خود دیده است. بر این اساس این مطالعه با هدف توصیف تغییرات جایگاه زنان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، انجام شد. مطالعه حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، نوعی تحقیق توصیفی - تحلیلی می‫باشد. گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه-ای- اسنادی، انجام گرفت. طی این مطالعه، جایگاه زنان در مقاطع مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی گردید. نتایج بررسی‫ها حاکی از این است که زنان قبل از انقلاب اسلامی موقعیت‌هایی محدودی را کسب کردند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضعیت زنان دوباره متحول شد و در این برهه مشکلات عدیده‫ای ‫که جامعه با آن مواجه شده بود، مانع از توجه به مسائل زنان و احیای حقوق از دست رفته آنان بود. لیکن پس از بهبود نسبی اوضاع جامعه، مجدد موضوع حقوق زنان و جایگاه واقعی این قشر مورد توجه سیاست-گذاران قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the position of women before the Islamic Revolution and after the Islamic Revolution of Iran..

نویسندگان [English]

  • leila hajigahramani 1
  • Bahman Keshavarz 2
  • Hasan Eivazzadeh 3
  • Mehdi Khoshkhati 3
1 PhD Student in Public Policy, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Political Science, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 Assistant Professor, Department of International Relations, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Given the fact that women, as an important part of the community, have been tasked with a significant role and have been actively involved with men in various scenes, But during the past periods in our country, attention has been paid to the status and rights of women in the vicissitudes. Accordingly, this study aimed to describe and explain the status of women before and after the Islamic Revolution. The present study is in term of the purpose is applied research and in terms of nature and method is a descriptive-analytical research. The present study in term of the purpose is applied research and in terms of nature and method is a descriptive-analytical research. Data collection was also carried out in the form of a library-documentary. In this study, the position of women was reviewed in the different sections before and after the Islamic revolution. The results of the investigation suggest that women before Islamic revolution had limited situations. After the victory of the Islamic revolution, the situation of women was changed again. And at this juncture that societyfaced with several problems, had been prevented from paying attention to women's issues and revive their lost rights. However, after a relative improvement in the situation of the community, the issue of women's rights and the real status of this stratum were considered by policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's Status
  • Islamic Revolution
  • Government Policy