بررسی تاثیر عامل فرهنگی و محیطی در تعاملات اجتماعی افراد در بازارهای سنتی و مدرن شمالغرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه معماری، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

چکیده

بازارها غالباً فرصت‌هایی را برای توسعه اقتصادی و اشتغال محلی و همچنین امکان تعامل و ارتباط اجتماعی و آمیختگی فرهنگ‌های مختلف ایجاد می‌کنند. اما چرا برخی از بازارها از نظر اقتصادی و اجتماعی موفق و درحال‌رشد بوده و برخی دیگر نیستند. هدف کلی تحقیق این است که از میان مؤلفه‌های تاثیرگذار بر تعاملات اجتماعی در بازارهای سنتی در مقابل مراکز خرید امروزی، نقش مهمتر را به‌عنوان مساله اصلی تحقیق برگزینیم. تحقیق حاضر به روش پیمایشی می‌باشد از نظر زمانی مقطعی و باتوجه‌به حجم نمونه از نوع مطالعات پهنانگر و کاربردی محسوب می‌شود جامعه آماری این تحقیق شهروندان شهر تبریز، زنجان و ارومیه می‌باشد که از بین آنها باتوجه‌به جدول مورگان گرجسی 300 نفرانتخاب شد و پرسش‌نامه از آنها تکمیل گردید شیوه نمونه‌گیری در دسترس بوده و برای پایایی پرسش‌نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. عامل طراحی، ارزش‌های فرهنگی، تعلق مکانی و مسیر خرید بر میزان تعامل اجتماعی افراد در بازارهای سرپوشیده در سه شهر تأثیر معناداری داشتند. در این پژوهش، نقش و قابلیت طراحی محیط کالبدی، کیفیت عملکردی فضا و مؤلفه‌های انسانی در ارتقاء تعاملات اجتماعی تایید می شود. مکان و هویت مشترک، اهل بازار، حس آشنایی، همبستگی، رابطه شکل ساختمانی، نهاد و فضاهای معماری تشکیل دهنده بازار، هر چیز ملموس و مادی را آن چنان با معنویت در هم آمیخته و همگون به زندگی نشسته که این دو تبدیل به اجزایی جدایی ناپذیر شده اند و به‌صورت یک «کل» واحد در آمده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Cultural Impacts in Indigenous Architecture of Traditional and Modern Markets in Northwestern Iran from a Sociological Perspective

نویسندگان [English]

  • yousef houshmandpour 1
  • mozayyan dehbashi sharif 2
  • mohammadreza Nasir Salami 2
  • Mohammad Edalatkhah 3
1 PhD Student in Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Khalkhal Branch, Islamic Azad University, Khalkhal, Iran.
چکیده [English]

Markets often provide opportunities for economic development and local employment, as well as the possibility of social interaction and fusion of different cultures. But why are some markets economically and socially successful and growing and others are not? The overall purpose of this study is to choose the most important role as the main issue of research among the components affecting social interactions in traditional markets versus today's shopping centers. The present research is a survey method in terms of cross-sectional time and according to the sample size is a wide-ranging and applied studies. The statistical population of this research is the citizens of Tabriz, Zanjan and Urmia, of which according to Morgan Georgian table 300 The subjects were selected and the questionnaire was completed. Sampling method was available and Cronbach's alpha was used for the reliability of the questionnaire. Design factor, cultural values, location and shopping route had a significant effect on the level of social interaction of people in indoor markets in the three cities. In this study, the role and capability of designing physical environment, functional quality of space and human components in promoting social interactions are confirmed. Common place and identity, people of the market, sense of familiarity, solidarity, relationship between building form, institution and architectural spaces that make up the market, everything tangible and material is so intertwined with spirituality and living in harmony that the two become components of separation They have become impenetrable and have become a whole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Interaction
  • spatial belonging
  • culture
  • Design