تحلیل مقایسه ای کیفیت زندگی سالمندان ساکن در منزل و سرای سالمندی استان گیلان و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جمعیت شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه جمعیت شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سالمندی جمعیت در گیلان بیش از همه استان های کشور است. به همین دلیل، در این پژوهش، کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه و سراهای سالمندی استان گیلان و عوامل موثر بر آن بررسی شده است. چارچوب نظری تحقیق به صورت تلفیقی است. متغیر کیفیت زندگی هم به صورت عینی و هم به صورت ذهنی مورد بررسی قرار می گیرد. ابعادی از کیفیت زندگی مانند توانایی اقتصادی، سلامت، عملکرد ذهنی و همچنین مشارکت اجتماعی از نظریه فرانس و حمایت اجتماعی، از نظریه لین استخراج شده است. روش تحقیق براساس رهیافت علمی و از نوع پیمایش است و از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات، استفاده می شود. نمونه ها به دو گروه سالمندان ساکن در سرای سالمندان و سالمندان در منزل، تقسیم می شوند. نتایج حاکی از آن است که حمایت اجتماعی و ابعاد چهارگانه آن در گروه سالمندان ساکن در منزل، تفاوت معناداری با سالمندان ساکن در آسایشگاه دارد. میانگین متغیرهای حمایت اجتماعی و مشارکت نیز به طور قابل ملاحظه ای در بین سالمندان ساکن در منزل بیشتر از سالمندان ساکن در سرای سالمندی است. همچنین بر اساس تحلیل مسیر، می توان گفت بین متغیرهای مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی با متغیر کیفیت زندگی سالمندان، ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the quality of life of the elderly living in home and nursing home of Gilan province and the factors affecting it.

نویسندگان [English]

  • Majid Hosseini Nesar 1
  • Habibollah Zanjani 2
  • Seyyed Mohammad Seyyed Miirzaei 3
  • Alireza Kaldii 4
1 PhD Student, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Demography, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Demography, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Population aging in Gilan is highest in all provinces of the country. That is why, Quality of Life The Elderly Inhabitant in Nursing Homes and Inhabitant in the House in Gilan Province and its affecting factors in this research has been researched. Theoretical framework of research is integrated. the variable of quality of life is examined both objectively and subjective. Dimensions of quality of life such as economic ability, health, mental performance as well as social participation are based on Franz's theory. Social support has also been evaluated based on Line's theory. Method of Research is based on scientific approach and survey. Questionnaire has been used for collecting data. The samples are divided into two groups including elderly people living at the nursing home and the elderly at home. The findings show that social support and its four dimensions in the elderly group living in the home have a significant difference with the elderly living in the nursing home. Mean variables of social support and participation are significantly higher among older people living at home than older people living in the nursing home. Also, basing on the path analysis, it can be said that there is a significant relationship between the variables of social participation and social support with the variable of quality of life of the elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Aging
  • social support
  • Participation
  • Gilan