بازنمایی انواع هویت قومی در رسانه های قومی (مطالعه موردی: آذربایجان ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه مسائل قومی به موضوعی لاینحل بدل شده‌اند. بخش مهمی از این ناکارآمدی به چگونگی مدیریت اقوام که آن هم ملهم از مطالعات قومی است، برمی گردد. پژوهش حاضر با هدف ارائه تصویری واقعی از تحولات هویتی در میدان قومی آذربایجانِ ایران سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا هویت‌طلبی قومی از الگوی ثابتی تبعیت می‌کند؟ یا چندگانه‌ است؟ به همین منظور با اتخاذ رویکرد بازنمایی به تحلیل گفتمان‌های رایج در رسانه‌های قومی پرداخت شد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی از نوع قراردادی (متعارف) و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه نیمه‌استاندارد می‌باشد. جامعه آماری رسانه‌های قومی و روش نمونه‌گیری از نوع نظری می‌باشد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد با انواع هویت‌های قومی در منطقه آذربایجان مواجه هستیم. وارونگی هویتی، ایران‌گرایی سرزمینی، جهان‌گرایی، قومیت‌گرایی قانونی، فدرالیسم قومی، استقلال‌طلبی، الحاق‌گرایی و توران‌گرایی مهم‌ترین گفتمان‌های قومی هستند که از جانب رسانه‌های قومی اشاعه می‌یابند. چنین واقعیتی بازنگری جدی در ابزارهای سنجش قومیت‌گرایی را می‌طلبد؛ امری که در سایه تشابه‌انگاری قومیت‌ها نادیده انگاشته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of ethnic identity in ethnic media (Case study: Azerbaijan of Iran)

نویسندگان [English]

  • yavar eivazi 1
  • seifolah seifollahi 2
  • bagher saroukhani 3
1 PhD Student in Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, ethnic issues have become an unresolved issue. An important part of this inefficiency is how to manage ethnicity, which is also inspired by ethnic studies. The present study aims to provide a realistic picture of the ethnical changes in the Ethnographic Field of Azerbaijan in Iran. It tries to answer the question of whether ethnic identity follows a Single pattern or multiple? For this reason, with the representation approach, common ethnic discourses have been studied. The method used in this research is qualitative content analysis of the conventional type and the tool of data collection is semi-standard questionnaire. The statistical society of ethnic media and sampling method are "theoretical". Research findings show that there are a variety of ethnic identities in the Azerbaijani region. Identity inversion, Territorial Iranianism, Universalism, Legal Ethnocentrism, Liberal Democratic Revolution, Ethnic Federalism, Independence, Accessionism and Turanism are the most important ethnic discourses. Which are disseminated by ethnic media. Such a fact requires a serious overhaul of tools for measuring ethnocentrism; something that is ignored by the similarity of ethnicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnic
  • Azerbaijan
  • representation
  • Contractual content analysis