نقش تبلیغات محیطی (بیلبوردها و تلویزیون های شهری) بر مشارکت شهروندان در اجرای طرح آسمان آبی و زمین پاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی نقش تبلیغات محیطی (بیلبوردها و تلویزیون های شهری) بر مشارکت شهروندان در اجرای طرح آسمان آبی و زمین پاک انجام گرفته است. مبانی نظری این تحقیق براساس نظریات اقناع، نظریه وابستگی مخاطبان، نظریه جامعه پذیری کوئن،  نظریه عادات فرهنگی و نظریه برجسته سازی است که بر طبق آن و در نهایت نظریه برجسته سازی و نظریات اقناع به صورت تلفیقی به عنوان تئوری منتخب ارائه شد که اهداف و فرضیات و مدل تحقیق بر مبنای آن ارائه گردید. این پژوهش به صورت پیمایشی و با هدف کاربردی و بهره گیری از شیوه پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. پرسش نامه ها به کمک روش نمونه گیری خوشه ای و از طریق فرمول کوکران بین 300 نفر از ساکنان شهر تهران که دارای سن60-18 سال می باشند، از پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران توزیع شده است. آزمون آلفا کرونباخ نشان داد که شاخص های اصلی این تحقیق از ضرایب پایایی بالایی برخوردار است. تکنیک های آماری مورد استفاده جدول توزیع فراوانی، نمودارهای ستونی و دایره ای ، آماره های مرکزی و پراکندگی، همبستگی بین متغیرها و رگرسیون  دو متغیره، آزمون f و آزمونt  می باشد که با نرم افزار spss انجام شده است. متغیر وابسته پژوهش مشارکت شهروندی و متغیر مستقل آن تبلیغات محیطی می باشد. یافته ها نشان می دهد که برجسته سازی، محتوا و تنوع پیام های تبلیغاتی بر مشارکت شهروندان تاثیر گذارند و بیشترین تاثیر مربوط به متغیر تنوع پیام ها می باشد. به گونه ای بیلبوردها و تلویزیون های شهری نگرش و بینش افراد را تغییر داده و باعث تغییر رفتار آن ها بر طبق الگوی پیشنهادی اجرای طرح آسمان آبی زمین پاک می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of outdoor advertising (billboards, television urban) on the participation of citizens in the implementation of the blue sky, the earth clean

نویسندگان [English]

  • Amir Fallah 1
  • Somayeh Tajik Ismaeili 2
1 Master of Social Communication Sciences, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Social Communication, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research has been conducted to examine the role of environmental advertising (billboards and urban television) on the participation of citizens in the implementation of a blue sky and clean land. The theoretical foundations of this research are based on persuasion ideas, the theory of audience dependence, the Cohen socialization theory, the theory of cultural habits and the theory of highlighting, according to which, and finally, the theory of excellence and persuasion theories were presented collectively as the theory that the goals and The hypotheses and the research model are based on it. This research is a survey with the purpose of applying and using the method of researcher-made questionnaire. The questionnaires were distributed through cluster sampling method and distributed through the Cochran formula between 300 residents of Tehran, aged 18-60 years old, from five districts of north, south, east, west and center of Tehran. Cronbach's alpha test showed that the main indexes of this research have high reliability coefficients. The statistical techniques used are the frequency distribution table, columnar and circular graphs, central statistics and dispersion, correlation between variables, and bivariate regression, f test and t test, which was performed with SPSS software. The dependent variable is the citizenship participation research and the independent variable of that environmental advertisement. Findings show that highlighting, content and diversity of promotional messages affect citizen participation and have the greatest impact on the variable of message diversity. City billboards and televisions change the attitudes and insights of individuals and change their behavior according to the proposed pattern of clean blue sky.

کلیدواژه‌ها [English]

  • environmental advertising
  • citizen participation
  • blue sky
  • clean earth